A-
A
A+

Стратегия за развитие на НИПА


С решение от 12 декември 2017 г. Надзорния Съвет на Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) прие единодушно Стратегия за развитие на НИПА за периода 2018-2020 г. Стратегията е разработена в съответствие с приоритетите, възложени на НИПА със Стратегическия план на Министерство на труда и социалната политика в частта „политика в областта на трудовите отношения“. Като основен приоритет в стратегическия документ е посочено развитието на индустриалните отношения и ролята на НИПА да съдейства за предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти. Стратегията за развитие на НИПА е съобразена със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и заложените в нея цели.

В основата на индустриалните отношения стои общия интерес на социалните партньори да се създават условия и предпоставки за изграждането на функционираща система, представляваща съвкупност от принципи, правила и норми, процедури, институции и инфраструктура, равнища и външна среда на взаимодействие, за осъществяване на сътрудничество и провеждане на консултации между правителството, организациите на работниците и работодателите за уреждане на възникващите противоречия в името на ефективната работа на предприятията и нормално функциониране на икономиката в интерес на всички.

Националният институт за помирение и арбитраж е институция, изградена на трипартитна основа, чиято основна задача е да подкрепя развитието на ефективния двустранен социален диалог и уреждането на възникналите колективни спорове, чрез доброволни процедури по посредничество и арбитраж, както и да подпомага процеса на колективно трудово договаряне чрез анализи на сключените колективни трудови договори.


 

Стратегия за развитие на НИПА 2018-2020 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2015-2017 г. изтегли файл
Актуализирана стратегия за развитие на НИПА 2010-2013 г. изтегли файл
План за развитие на НИПА (2012-2013 г.) изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2010-2013 г. изтегли файл
Стратегия за развитие на НИПА 2006-2009 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж