A-
A
A+

Надзорният Съвет на НИПА проведе първото за 2019 г. редовно заседание

13.03.2019


На 12 март 2019 г. се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА, свикано от председателя на НС г-жа Мария Минчева. Обсъдени и приети бяха Годишния доклад за дейността на института за 2018 г., Отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА за 2018 г. и Отчета за работата на Надзорния съвет. Членовете на НС обсъдиха информацията за колективните трудови договори и колективните трудови спорове към 31.12.2018 г., като възложиха на директора на НИПА да организира по подходящ начин представяне на онлайн базата от данни за КТД и КТС на интернет страницата на НИПА заедно с обсъждането на Годишния доклад за КТД и КТС до края на м. април 2019 г. Надзорният съвет прие решение за варианти на действия по търсене на партньор по проектно предложение на НИПА за финансиране по ОП "РЧР" процедура BG05M9OP001-4.002 „Иновативни заедно“. За информация бяха приети изготвеният "Сравнителен анализ на системите и способите за уреждане на колективни трудови спорове, в съответствие с националните законодателства на различни страни", "Кодекс на индустриалните отношения в Република Кипър", както и доклад за КТД за 2018 г. в Чешката Република.

Дневен ред:

т.1 Годишен доклад за дейността на НИПА за 2018 г. (приет с отразени бележки)
т.2 Отчет за изпълнение на бюджета на НИПА за 2018 г. (приет)
т.3 Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2018 г. (приет)
т.4 Годишен Доклад за КТД и КТС за 2018 г. (отложена)
т.5 Информация за проект на НИПА по процедура BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“ (прието решение)
т.6 Разни
  6.1. Изготвен сравнителен анализ на системите и способите за уреждане на КТС в съответствие с националните законодателства на някои европейски страни. Превод на Кодекс на индустриалните отношения в Република Кипър. (приети за сведение)


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж