ОБЯВИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съобщение за удължаване на срока до 06.03.2015 г. за приключване на работата на комисията за оценяване и разглеждане на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА“ по проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“ и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 14-11-17/26.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител по проект "Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08, Договор за безвъзмездна помощ №.14-11-17/26.08.2014 г.
Оттегляне на Публична покана за възлагане на поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, публикувана на Портала на АОП с ID 9037864

Публична покана за възлагане на поръчка по реда на чл.14.ал.4, т.2 от ЗОП.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от НИПА

Публична покана за Избор на изпълнител за предоставяне услуги на НИПА - 11.06.2014 г.

Покана за представяне на индикативни оферти - 05.2014 г.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration