Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) регламентира в специален вътрешен акт мерките, които набелязва в борбата и противодействието с корупцията. С него се цели повишаване на доверието на потребителите на административни услуги към служителите на НИПА, повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики в държавната администрация и създаване на гаранции за прозрачност и отчетност при изпълнение на дейността от служителите на НИПА. Създава се Регистър на постъпили сигнали и/или жалби за корупция срещу действия на служителите на НИПА и се определя реда за тяхната проверка и разглеждане.

НИПА публикува списък, съдържащ трите имена и длъжностите на лицата, подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ.

Списък на служителите от Националния институт за помирение и арбитраж подали декларации по чл.12, т.1 ЗПУКИ
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Подали декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ в срок (да/не)
1 Адриана Искренова Динева Младши експерт да
2 Михаил Николов Михайлов Заместник-директор да
3 Красимира Стоилова Топалова Счетоводител да
4 Цветелина Милетиева Цветанова Старши експерт да
Списък на служителите от Националния институт за помирение и арбитраж подали декларации по чл.12, т.2 ЗПУКИ
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Подали декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ в срок (да/не)
1 Адриана Искренова Динева Младши експерт да
2 Аксиния Стойчева Георгиева Главен юрисконсулт да
3 Венета Бисерова Сиркьова Младши експерт да
4 Весела Валериева Илиева Старши счетоводител да
5 Весела Иванова Симеонова - Кожухарова Главен специалист "АО" да
6 Галина Александрова Вараджакова Заместник-директор да
7 Дамян Михайлов Янев Главен експерт да
8 Данаил Желязков Димитров Главен експерт да
9 Жасмина Христова Саръиванова Главен експерт да
10 Иваел Мирославов Лозев Старши експерт да
11 Иван Руменов Николов Младши експерт да
12 Ивайло Димитров Тилев Младши експерт да
13 Иванка Веселинова Митрева Младши експерт да
14 Искрена Иванова Йорданова Старши експерт да
15 Камелия Евгениева Стоянова Младши експерт "СК" да
16 Камелия Евгениева Стоянова Младши експерт да
17 Красимира Стоилова Топалова Счетоводител да
18 Красимир Иванов Йотов Финансов контрольор да
19 Маргарита Иванова Топалова Старши счетоводител да
20 Маргарита Иванова Топалова Финансов контрольор да
21 Мариана Николаева Стефанова Младши експерт да
22 Мариана Николаева Стефанова Младши експерт да
23 Марияна Иванова Бъркашка Главен експерт да
24 Мая Пламенова Иванова Старши експерт да
25 Михаил Николов Михайлов Главен експерт да
26 Михаил Николов Михайлов Заместник-директор да
27 Мустафа Юсни Занков Главен счетоводител да
28 Мустафа Юсни Занков Финансов контрольор да
29 Недьо Семов Семов Старши счетоводител да
30 Недьо Семов Семов Заместник-директор да
31 Недьо Семов Семов Главен счетоводител да
32 Никола Ангелов Кондев Младши експерт да
33 Радина Хараламбова Кьосева Младши експерт да
34 Султанка Александрова Александрова Счетоводител да
35 Тодорка Василева Николова Главен счетоводител да
36 Цветелина Милетиева Цветанова Старши експерт да

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration