Арбитражът към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) е един от извънсъдебните способи за разрешаване на колективни трудови спорове между две страни и представлява процедура, която се провежда с участието на трета независима страна - арбитражен орган, който може да бъде едноличен арбитър или арбитражна комисия.

Арбитър по конкретен колективен трудов спор може да бъде само лице, включено в списък на арбитрите към НИПА, който се утвърждава от Надзорния съвет на Института и се обнародва в Държавен вестник.

Целта на арбитражното производство е разглеждане и разрешаване на спора чрез решение от Арбитражния орган, което е окончателно и задължително за страните по спора.

Производство по арбитраж може да бъде образувано в два случая:

1) Арбитраж по реда на чл. 5 и следващите от ЗУКТС.

Образува се по волята на спорещите страни по споразумение между тях и с подаване на общо искане до НИПА.

2) Арбитраж по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС.

Образува се по искане на всяка една от страните по спора или по общо искане, когато не е постигнато споразумение между тях за определяне на минимално необходими дейности по време на ефективна стачка. 

Арбитражното производство се осъществява съгласно Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС), Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж и утвърдените от Надзорния Съвет на НИПА Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration