Какво представлява посредничество при колективен трудов спор?

Посредничеството е способ за доброволно уреждане на колективен трудов спор от страните по спора със съдействието на трето лице – посредник. Посредникът не решава или урежда спора по същество, а подпомага страните да сближат позициите си и да постигнат споразумение за доброволно уреждане на колективния трудов спор чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите си.

Какво е основанието за осъществяване на посредничество?
За да се открие от НИПА процедура по посредничество за уреждане на колективен трудов спор, страните по спора трябва да са провели непосредствени преговори помежду си, но да не са постигнали споразумение или едната от страните да е отказала участие в преговорите.

Кой може да се обърне с искане до НИПА за посредничество?
Работещите и/или работодателят, чрез своите представители, могат да потърсят съдействие от НИПА за уреждане на колективен трудов спор чрез посредничество, ако вече са провели безрезултатни непосредствени преговори или едната от страните е отказала участие в преговорите. Искането за посредничество може да бъде подадено от двете страни заедно или само от едната от страните по спора.

Какъв е срокът за осъществяване на посредничеството?

Няма минимален срок за осъществяване на посредничеството. Но то не може да продължи повече от 14 работни дни от началото на преговорите. За да бъде удължен този срок, трябва да има споразумение между страните за това.

Как и кога приключва посредничеството?
1. с подписване на споразумение за решаване на колективния трудов спор.
2. когато страните не успеят да постигнат споразумение в определения за преговори срок.
3. когато страните се споразумеят да поискат съдействие за разрешаване на спора чрез арбитраж.

Какво заплащат страните по колективен трудов спор за посредничество?

Възнаграждението, както и всички други разноски във връзка с уреждането на спора, които се дължат от страните по спора на посредника, се определят по споразумение между него и спорещите страни чрез посредничеството на директора на института. Възнаграждението на посредника се определя почасово.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration