Задължителен елемент от процедурата по законно провеждане на стачка ли е арбитражът?

Законът за уреждане на колективните трудови спорове признава правото на стачка като основно право на работниците и служителите. Но преди нейното начало страните трябва да се споразумеят по осигуряването на условия за осъществяване на минимално необходимите дейности по време на стачка. Когато страните не постигнат споразумение помежду си, всяка от тях може да поиска от НИПА въпросът да бъде решен от едноличен арбитър или от арбитражна комисия. В срок три работни дни от получаването на искането директорът на института определя едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри. В 7-дневен срок от определянето му арбитражният орган разглежда и решава спора.

Трябва ли да се иска разрешение от НИПА за провеждане на стачка?
НИПА не разрешава или забранява провеждането на стачка. НИПА има отношение към провеждането на стачка само в случаите, когато работещите и работодателите не могат да изпълнят предписанията/изискването на Закона за уреждане на колективните трудови спорове - преди започване на стачка да постигнат писмено споразумение по минималните дейности, които трябва да продължат да се извършват по време на стачката, с цел да не се нанесат вреди на гражданите, на имущество или на околната среда. Ако работещите и работодателят имат спор по минималните дейности, всяка от страните може да поиска от Националния институт за помирение и арбитраж въпросът да бъде решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия. Арбитражният орган се произнася само по естеството на спора, но не и по законосъобразността на стачката. Ако обаче работещи и работодател се споразумеят за минималните дейности, те не се обръщат към НИПА и стачните действия могат да започнат или да не започнат по тяхно решение.

НИПА арбитражен съд ли е?
Националният институт за помирение и арбитраж не е арбитражен съд, макар че арбитражният орган, който се сформира по искане на работодател и работещи, действа като съд – разглежда факти и документи, може да поиска вещи лица за мнение, накрая постановява арбитражно решение, което е задължително за страните. Решението може да бъде оспорено единствено чрез отнасяне до съд. Смисълът на възможността да се приложи трудовият арбитраж като способ за решаване на колективни трудови спорове е това да бъде алтернатива на съда. Затова и процедурата е бърза, опростена и предимно доброволна.

Какво представлява арбитражът?
Арбитражът е способ за уреждане на колективен трудов спор от арбитър или арбитражна комисия с участието на страните. Арбитраж се осъществява по колективен трудов спор, по който не е постигнато споразумение чрез непосредствени преговори между страните, при наличие на тяхно съгласие. Арбитражното производство се провежда по искане на страните от едноличен арбитър или от арбитражна комисия, чийто числен състав се определя по взаимно съгласие на страните по спора.

Как се образува арбитражно производство?
Арбитражно производство се образува по писмено искане, подписано от двете страни по спора. В искането задължително се посочва:
• кои са страните по спора;
• какъв е предметът на спора и какви са исканията на страните;
• името/имената, по реда на тяхното предпочитане, на едноличния арбитър или членовете на арбитражната комисия;
• предложение за мястото за водене на арбитражния процес. След даване на ход на арбитражното производство, директорът на НИПА определя арбитър или арбитри от списъка, посочени в искането, по реда на предпочитанията на страните; уведомява страните за това, както и за мястото, деня и часа на провеждане на първото заседание.

Колко може да продължи арбитражът?
Най-много в две заседания, с прекъсване между тях не повече от 7 дни. Страните по спора могат да се споразумеят за други срокове.

Кога приключва арбитражният процес?
1. с писмено споразумение между страните
2. с постановяване на арбитражно решение в съответствие с изискванията на ЗУКТС.

Какво заплащат страните по колективен трудов спор за арбитраж?
Възнаграждението, както и всички други разноски във връзка с уреждането на спора, които се дължат от страните по спора на арбитъра или членовете на арбитражната комисия, се определят по споразумение между тях и спорещите страни чрез посредничеството на директора на института. Възнаграждението на арбитрите се определя почасово.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration