Годишните доклади за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж се изготвят до министъра на труда и социалната политика на основание чл.6, ал.2, т.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). В тях се представят обобщените резултати от едногодишната дейност на Института. Надзорният съвет на Института се произнася ежегодно относно изпълнението на целите, заложени в годишната програма за дейността на НИПА, която той приема.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration