Посредничеството към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) е един от извънсъдебните способи за разрешаване на колективни трудови спорове между две страни и представлява процедура, която се провежда с участието на трета независима страна - Посредник. Той съдейства на спорещите страни сами да уредят спора между тях. Посредникът не урежда спора по същество, а подпомага страните да постигнат споразумение по спорните въпроси, като по този начин съдейства спорът да бъде уреден доброволно. Посредник по конкретен колективен трудов спор може да бъде само лице, включено в списък на посредниците към НИПА, който се утвърждава от Надзорния съвет на Института и обнародва в Държавен вестник.

Целта на посредничеството по конкретен колективен спор е постигане на споразумение между страните за уреждане на спора. Освен с подписване на споразумение между спорещите страни, посредничеството може да приключи и с общата воля на страните да започнат арбитражна процедура по реда на чл. 5 и следващите от Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗУКТС процедура по посредничество пред НИПА може да бъде проведена в два случая:

1) Когато страните не са постигнали споразумение в хода на непосредствените преговори;

2) Когато някоя от страните по колективния трудов спор е отказала участие в преговори.

Посредничество със съдействието на НИПА се провежда по ред установен в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration