Обучение на посредници и арбитри във връзка с приети от Надзорния съвет изменения и допълнения към Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА

 

Арбитрите Иван Сотиров, Асен Велинов и Евгени Янев представиха опита си от арбитражните дела, в които са взели участие през 2011 г., като обърнаха специално внимание на необходимостта от промяна в начина на договаряне на възнаграждението на арбитрите, назначаването на вещи лица и техническото обезпечаване на производствата, както и осъществяването на законодателни промени в областта на посредничеството и арбитража.

От страна на НИПА бяха представени проблемите при административното обслужване на процедурите по арбитраж по реда на чл.14, ал.3 ЗУКТС през 2011 г. Първият ден от обучението завърши с представяне на анализ на проведените от НИПА процедури по посредничество и арбитраж от създаването на института до сега.

През втория ден от обучението Иван Нейков, в качеството си на посредник към НИПА, представи опита си от проведена през 2011 г. процедура по посредничество, поискана за първи път по взаимно съгласие между страните. Като резултат от нея бе подписано споразумение между страните по колективния трудов спор, а месец по-късно – колективен трудов договор.

Директорът на НИПА представи новите моменти в актуализираните Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА.

Всяка от представените теми се съпътстваше от дискусия. Участниците в обучението изразиха удовлетвореността си от събитието и готовност за бъдещи съвместни форуми, на които да се обменя опит и да се обсъждат проблеми и насоки за бъдещото развитие на НИПА.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration