Обосновка на искането за техническа помощ до Международното бюро по труда във връзка с изграждане на информационни системи за колективни трудови договори и колективни трудови спорове

Националният институт за помирение и арбитраж е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика на Република България, което съдейства за доброволното уреждане на колективни трудови спорове. Дейността на Института включва събиране, съхраняване и анализиране на данни за колективното трудово договаряне, възникналите колективни трудови спорове, за причините за възникването им и способите и сроковете за уреждането им. Надзорният съвет на Института (ръководен орган, съставен на трипартитна основа), отчитайки необходимостта от достатъчна информация относно събирането, обработването и публикуването на статистически данни за възникналите колективни трудови спорове в България и статистически показатели за състоянието на колективното трудово договаряне в страната, одобри в Програмата за дейността на НИПА за 2012 г. да се включи отправяне на искане към Международната организация на труда за техническа помощ във връзка с посочените въпроси. Министерство на труда и социалната политика също одобри инициативата.

Постъпващата информация е непълна и не съществува регламент за събиране, обобщаване и публикуване на информация, която да послужи на националните и местни структури за тристранно сътрудничество за подобряване ефективността на социалния диалог. Почти всички европейски държави поддържат информационна база данни за колективни трудови спорове и публикуват тези данни в националната статистика, съответно и на специализирания сайт за трудова статистика на МОТ.

Следваща »

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration