Информационен бюлетин КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Месечният информационен бюлетин на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в чл.5, т.1 и чл.8, т.5 от Правилника за устройството и дейността на НИПА и чл.53, ал.5 от Кодекса на труда (КТ).

Целта на информационния бюлетин е да бъде представена статистическа информация за колективното трудово договаряне в страната чрез обобщаване на данни от постъпващите в НИПА колективни трудови договори и анекси към тях.

В месечните бюлетини НИПА ще поддържа четири основни аналитични групировки за динамика на колективните трудови договори (КТД), а именно:

1) постъпили КТД и анекси през текущия месец;

2) действащи КТД към начална дата на текущия месец;

3) сключени КТД и анекси през текущия месец;

4) изтичащи КТД и анекси през текущия месец.

Първичният източник на информация е специално създадената в НИПА електронна база данни за постъпилите в НИПА от ИА „ГИТ“ и нейните териториални структури колективни трудови договори (КТД), сключени на различните равнища на договаряне.

Чрез предварително заложени качествени и количествени показатели се извършва анализ на сключените КТД на базата на различни критерии като: икономическа дейност според класификатори на НСИ, големина на предприятие и т.н.

Информацията в бюлетина обхваща изменението в броя и вида на сключените КТД и анекси към тях, като на основата на тези статистически данни са правят изводи за развитието на процесите на колективно трудово договаряне в страната. Като вторични източници на информация са използвани данни от Търговския регистър за брой заети лица, код на икономическа дейност на предприятие и др. Основните показатели за описание на измененията в структурата на сключените колективни трудови договори в страната са:

1)общ брой сключени КТД и анекси;

2)разпределение на сключените КТД и анекси по равнища;

3)разпределение по икономически сектор/отрасъл/бранш;

4)разпределение по териториален признак.

Като допълнителни показатели за характеризиране на сключените КТД и анекси на равнище предприятия са използвани следните признаци:

1)брой обхванати заети лица;

2)големина на предприятията;

3)срок на действие, и др.

В анализа на посочените показатели са използвани мерни единици като общ брой, относителен дял, темпове на изменение. Анализът на статистическите показатели се основава на сравнения спрямо предходни периоди. На основата на аналитични групировки на стойностите на показателите в коментарите са направени изводи и констатации относно установени тенденции, средни стойности и дялово разпределение на КТД.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration