ПРОЕКТ

ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НИПА

изпълняван с ДБФП №А13-22-44/09.05.2014 г. по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация за проекта от интернет-страницата на ОПАК

 

Основната цел на проекта е чрез съвременни и целенасочени обучения да се инвестира в придобиване на нови и развиване и обогатяване на наличните знания и умения на служителите, така че администрацията да получи необходимия капацитет, основан на знанието и компетентността, придобити по време проекта. Чрез планираните обучения служителите на НИПА ще имат възможност да усвоят знания, умения и ключови компетентности по английски език, комуникационни стратегии и умения, компютърни умения, екипна и личностна ефективност, разработване на публични политики и стилистика в нормативни актове, счетоводни и финансови компетенции, които гарантират по-успешно изпълнение на служебните задължения и модернизиране на услугите, предлагани от НИПА и осигуряване на среда за устойчиво развитие в НИПА. Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите на НИПА за постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията на Института.

Среща за информираност и публичност - 09.09.2014 г.

Чуждоезиково обучение (английски език)

Обучение по статистически анализ

Обучения за ефективност и ефективни комуникации на държавната администрация

Обучения към Института за Публична Администрация (ИПА)

Финална среща за информираност и публичност - 09.02.2015 г.

Прикачен файлРазмерДата
08/09/2014 Информационна брошура309.14 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration