Анализът на информацията за колективното трудово договаряне от базата данни на НИПА показва, че се запазва устойчива структурата на разпределението на КТД по равнища на договаряне, икономически сектори и териториален признак.

В НИПА текущо постъпват копия на вписаните от ИА „ГИТ“ колективни трудови договори (на хартиен и електронен носител). Съществуващият проблем, свързан с характера на предоставената информация, изисква допълнителни усилия за събирането й от други източници. За осигуряването на актуална и надеждна информация, НИПА и ИА „ГИТ“ са разработили и съгласували вариант на формуляр за вписване на КТД, вкл. и по електронен път на софтуерна платформа.

На този етап липса на нормативно основание за предоставяне на данни от страните при вписване на КТД чрез подобен формуляр. Това създава обективна пречка такива показатели като: идентификация по ЕИК, принадлежност към браншова/отраслова организация на работодателите и работниците и служителите, брой наети, за които КТД е в сила, и др., описващи договарянето, да станат пряко част от базата данни на НИПА.

С цел осигуряване на точни данни относно обхвата на колективното трудово договаряне е идентифицирана необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща процеса на вписване на КТД с цел събиране и анализ на информацията. Това ще осигури по-качествена информация както за държавните органи, така и за социалните партньори и със сигурност ще повиши качеството на извършваните анализи. На НИПА са възложени функции по осигуряването на актуална, обективна и по възможност изчерпателна информация за резултатите от колективното трудово договаряне в Република България, която да подпомага дейността на социалните партньори в процеса на колективно трудово договаряне, и свързаното с тях уреждане и разрешаване на колективни трудови спорове, да анализира добрите практики и на тяхна основа да съдейства за развитието на индустриалните отношения. Не без значение са и взаимоотношенията по повод осигуряването на адекватна информация на европейските институции и Международната организация на труда. С оглед на това, усилията на Института са насочени към развитие и усъвършенстване на поддържаната от НИПА база данни за КТД.

Прикачен файлРазмерДата
17/12/2014 АНАЛИЗ НА КТД КЪМ 30.09.2014 г.867.38 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration