ОНЛАЙН ВЪПРОСНИК ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР (ONLINE QUESTIONNAIRE ON A COLLECTIVE LABOUR DISPUTE)

I. СТРАНИ ПО КТС (Parties to the CLD):

1. Работодател (Employer)
Адрес на предприятие (Address of enterprise)
КИД 2008 – основна дейност (NACE.BG-2008 – main activity)
Да/YesНе/No
А СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО (Agriculture, forestry and fishing)
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ (Mining and quarrying)
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ (Manufacturing)
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРО И ТОПЛО ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА (Electricity, gas, steam and air conditioning supply)
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (Water supply, sewerage, waste management and remediation activities)
F СТРОИТЕЛСТВО (Construction)
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles)
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ (Transportation and storage)
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО (Accommodation and food service activities)
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ (Information and communication)
K ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (Financial and insurance activities)
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (Real estate activities)
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Professional, scientific and technical activities)
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (Administrative and support service activities)
O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ (Public administration and defence)
P ОБРАЗОВАНИЕ (Education)
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (Human health and social work activities)
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (Arts, entertainment and recreation)
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ (Others)
(попълва се задължително всяко поле или с „да“ или с „не“) (Answer "Yes" or "No" is mandatory on each line)
Брой наети лица (Persons employed)
към датата на попълване (by the time of submitting the form)
Големина на предприятието (Size of the enterprise)
Има ли действащ колективен трудов договор (CLA in force)
Браншова работодателска организация (Branch employer's organization)
За контакти (Contacts)
2. Представители на работниците и служителите (Representatives of employees)
За работниците и служителите (On behalf of the workers and employees)
За контакти (Contacts)
Браншови/регионален синдикат (Branch/regional trade union)

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration