Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) в изпълнение на своите функции съгласно чл.5, т.12 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, публикува на интернет страница си действащите колективни трудови договори, сключени по реда на чл. 51б и 51в от Кодекса на труда. Това са отрасловите и браншовите колективни трудови договори, както и колективните трудови договори по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет.

 


ДЕЙСТВАЩИ ОТРАСЛОВИ И БРАНШОВИ (ЧЛ.51б КТ) КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ


КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ПО ОБЩИНИ ЗА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ (ЧЛ.51в КТ)


АРХИВ НА СКЛЮЧЕНИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

 

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration