На 23 октомври 2015г. в гр. Банкя, зала „София“ на хотел „Банкя Палас“ се проведе среща със социалните партньори от бранш „Пивоварна промишленост“ за представяне и обсъждане на направения от НИПА анализ на Браншовия колективен трудов договор, подписан на 27 август 2015 г.

 

На срещата присъстваха изпълнителният директор на Съюза на пивоварите в България г-жа Ивана Радомирова, председателите на двете представителни браншови синдикалните организации – г-н Красимир Пащрапански – Синдикат „Бира, храни и напитки“ към КНСБ, и г-жа Валя Борисова, председател на Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“, главният секретар на ИА „ГИТ“ г-н Георги Милчин, представителите на синдикатите от предприятия в бранш „Производство на пиво“, членове на Надзорния съвет на НИПА, експерти на НИПА.

 

Срещата бе открита от г-н Ивелин Желязков, председател на Надзорния съвет на НИПА. Той сподели голямото значение на двустранния диалог, който посредством КТД дава рамката на трудовите отношения във възможно повече браншове. Той подчерта, че популяризирането на БКТД дава възможност те да бъдат разширени като обхват и приложно поле.

 

В представянето на анализа директорът на НИПА Владимир Бояджиев подчерта традицията на НИПА по изготвянето на анализи на БКТД в пивоварната промишленост от 2009 г., което допринася за по-добрия социален диалог в бранша и надграждане на договореностите. Чрез сравнителния анализ на БКТД през годините и на договореностите в КТД на отделните предприятия в бранша, НИПА има за цел да съдейства на социалните партньори в изпълнение на дейността си, съгласно Правилника за устройство и дейността на НИПА.

 

Г-н Бояджиев очерта важните моменти в съдържанието на анализа като във въведението и частта относно икономическите характеристики изтъкна, че в рамките на възстановяването от кризата, състоянието в бранша свидетелства за устойчиво възстановяване през последните две години. Намаляването на производството и продажбите в предходния период не са се отразили на социалния диалог както по отношение на минималните осигурителни доходи, така и на колективното трудово договаряне, което се вижда от сравнителния анализ. Отбелязани бяха спецификите и добрите практики в договореностите, наблюдавани в бранша: договаряне срок на действие на БКТД с цел недопускане на период, в който за работниците и служителите да бъдат лишени от договореностите в БКТД; подходът - МОД да стават минимални трудови възнаграждения по категории персонал; справедливото разпределение на резултатите за заплащане труда; договорености за информиране и консултиране във връзка с процеса на цялостното производство и бизнес резултатите на предприятието; развитие на органа за социално сътрудничество чрез създаване на Паритетни комисии; обръщане към НИПА при възникване на КТС по неизпълнение на КТД. Г-н Бояджиев обобщи, че през 2015 г. са договорени по-добри условия както в бранша като цяло, така и в предприятията, в сравнение с договореното от 2009 г. насам.

 

След представянето на анализа, г-н Ивелин Желязков даде думата на страните, подписали БКТД. Изпълнителният Директор на Съюза на пивоварите г-жа Ивана Радомирова изрази своята благодарност към НИПА за анализите, които им дават посока за преразглеждане на някои от политиките си, тъй като водещ в бранша е човешкият капитал. Цели се да има практики, които да насърчават хората и да ги изграждат като специалисти, да има грижа за качеството на живот за тях и техните семейства. Г-жа Радомирова сподели как се реализира социалният диалог и какъв е начина на взимане на решения от страна на СПБ в хода на преговорите за БКТД. Тя отбеляза, че в СПБ е практика при взимането на решения да участват абсолютно всички представители на предприятията, членуващи в Съюза на пивоварите. Тя уточни, че предприятията, които Съюзът на пивоварите представлява като работодателска организация, произвеждат 99% от произвежданата в страната бира и имат пазарен дял между 93-94%, а останалите 6% в реализацията на пиво са на марки, които не се произвеждат в страната и не се дистрибутират от техни членове. Шестте компании имат 2,292 човека, заети в бранша в края на месец юни, което се отличава рязко от справката на НОИ във връзка с договарянето на МОД през 2015 г. Тя подчерта, че три от компаниите са мултинационални и имат големи възможности по отношение на развитието на производството и инвестициите в човешки капитал. За СПБ от особена важност в хода на преговорите за подписване на БКТД е балансът между отделните предприятия по отношение на възможностите за договаряне. Тя подчерта, че решенията по повод БКТД се взимат с консенсус между представителите на предприятията. Разпростирането на БКТД, според нея, би дало възможност да бъдат защитени правата на работещите и да няма нелоялни практики по отношение на условията на труд.

 

В дискусията се включиха председателят на синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ - г-н Красимир Пащрапански, както и председателят на Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“ – г-жа Валя Борисова. Г-н Пащрапански подчерта постигнатото чрез БКТД 2015 г. – надграждане на досегашната практика по договарянето, наличието на иновативни елементи, разширяването на раздела за корпоративната социална отговорност, търсенето на решения за задоволяване на интересите на работниците и служителите чрез баланс между тях и бизнеса. Той сподели, че по отношение на системата на заплащането на труда при приемане на минималните осигурителни доходи се е наблегнало върху три позиции – приложни специалисти и техници, квалифицирани работници и оператори, защото тези позиции крепят пивоварната индустрия. Той обясни, че им предстои много работа по веригата на доставките и проверката не само на голямото предприятие, но и на поделенията, които му доставят една или друга суровина. Акцентира върху пет годишната програма за развитие на социалното партньорство и трудовото договаряне до 2020 г. Г-жа Борисова изрази своето задоволство от постигнатите договорености в БКТД 2015 г., като подчерта, че в преговорите по сключването му, въпреки разкритите възможности за по-високи стойности по отделните клаузи на договора, съобразяването с възможностите на българските производители е било водещо. Тя подчерта, че с КТД в предприятията ще се постигнат по-добри условия от тези, които социалните партньори в бранша са договорили в БКТД.

 

Главният секретар на ИА“ГИТ“ г-н Георги Милчин приветства постигнатото в резултат на социалния диалог в бранша, довел до подписване на БКТД, в който са договорени не само параметрите на трудовите правоотношения – заплащане, работно време, обезщетения, здравословни и безопасни условия на труд, но и едно по-високо ниво в бипартизма - корпоративната социална отговорност. Той посочи, че ИА „ГИТ“ има опит при разпростиране действието на предходните БКТД, тъй като има правомощие да санкционира, ако не е спазено договореното в БКТД. Г-н Милчин обясни, че откакто е започнало разпростирането на БКТД, ГИТ залага в плана на Инспекцията проверки, съвместно с представители на синдикатите, по спазване на договореностите в БКТД.

 

В хода на дискусията, г-жа Елка Арнаудова - член на Надзорния съвет на НИПА и представител на КНСБ отбеляза, че се забелязва надграждане в БКТД, а резултатът, съгласно сравнителната таблица, има положителна посока.

 

Г-жа Румяна Георгиева, член на Надзорния съвет на НИПА и представител на КРИБ като модератор на дискусията, подчерта, че постигането на БКТД е резултат на упорит труд и постигане на баланс между мултинационалните компании и по-малките предприятия. В подписания БКТД, според нея, е помислено не само за работника, а и за семейството му. Тя поиска мнението на страните, относно присъединяването към БКТД, присъединителните такси и сроковете за присъединяване. Г-н Пащрапански изрази мнение, относно формиране на социален фонд на предприятието за събиране на тези средства. Той изложи аргументи, че работодателят може да прецени как да ги разпредели за да се развие по-пълно социалната политика, така че тя да компенсира ниските доходи на хората. Той посочи, че са имали тази презумпция – да подпомогнат работодателя. Затова е създадена и Паритетната комисия, която да наблюдава как се изпълнява КТД и програмите за обучение на работниците и служителите в предприятието, а след това да докладва в Браншовия съвет.


Анализът, разработен от НИПА, както и сравнителната таблица на постигнатите договорености с предходни браншови колективни трудови договори, може да бъде видян и изтеглен тук.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration