Поддържането на „Профил на купувача“ е нормативно задължение на възложителя, съдържащо се в чл.42, ал.1 от Закона за обществени поръчки /обн. ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./. Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на администрацията с осигурена публичност. Документите, които се публикуват в Профила на купувача под формата на електронни документи са посочени в чл.42, ал.2 от ЗОП. Тези документи се обособяват в електронна преписка с удостоверяване на датата на публикуването им. Реда и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача са регламентирани в раздел III, чл.24, ал.1, т.1-10 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., обн. ДВ, бр.28 от 08.04.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration