ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 

 

Дейността, числеността, структурата и организацията на работата на Националния институт за помирение и арбитраж се уреждат с Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, обн. в ДВ бр. 35/2003г., изм. и доп.в ДВ бр. 29/2005г., ДВ бр.20/2010г., ДВ бр.29/2012г. и ДВ бр. 59/2012г. Правилникът се утвърждава от министъра на труда и социалната политика. Институтът е организиран в една дирекция. Общата численост на персонала на института се определя с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

 

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration