СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

 

Обявата за обществена поръчка с предмет: Осигуряването на логистика при провеждането на мероприятия (работни срещи, заключителна конференция и посещение в Швейцария) по проект: Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите, компонент 2 Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.“ се публикува на основание сключено допълнително споразумение № 1/11.11.2016г. към Споразумение № PEF0001/26.11.2012г.  за изпълнение на дейностите по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, Компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“.

Обявата е с идентификационен номер 9063061

Прикачен файлРазмерДата
29/05/2017 Договор за възлагане и Приложения към него6.27 MB
05/05/2017 Протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП от дейността на комисия, назначена със Заповед № К2-2-00041/19.04.2017 г.9.47 MB
05/04/2017 Заповед РД-05-00009/05.04.2017 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка295.78 KB
05/04/2017 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП349.51 KB
05/04/2017 Документация за възлагане на обществена поръчка, чез събиране на оферти по реда на чл.186 и и сл. от ЗОП612.44 KB
05/04/2017 Образец 1 - Представяне на участника47.48 KB
05/04/2017 Образец 2 - Опис на представените документи48.08 KB
05/04/2017 Образец 3 - Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП46.66 KB
05/04/2017 Образец 4 - Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП46.88 KB
05/04/2017 Образец 5 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС45.92 KB
05/04/2017 Образец 6 - Декларация за липса на свързаност45.7 KB
05/04/2017 Образец 7 - Декларация за удостоверяване на обстоятелства по чл.66, ал.1 от ЗОП45.74 KB
05/04/2017 Образец 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител45.39 KB
05/04/2017 Образец 9 - Декларация за съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за туризма45.92 KB
05/04/2017 Образец 10 - Декларация от участника45.98 KB
05/04/2017 Образец 11 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката48.58 KB
05/04/2017 Образец 12 - Декларация за конфиденциалност45.81 KB
05/04/2017 Образец 13 - Ценово предложение50.97 KB
05/04/2017 Техническа спецификация312.72 KB
05/04/2017 Проект на договор410.23 KB
07/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00023/06.04.2017 г.374.72 KB
10/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00025/07.04.2017 г.296.5 KB
10/04/2017 Разяснение по постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00026/07.04.2017 г.317.33 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration