1. Структурата на сектор Енергетика включва предприятия от дейностите: производство, търговия и разпределение с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. От обхвата на бранш Енергетика са изключени дейностите, осъществявани от газо- разпределителните дружества в страната, а са включени дейности от сектор Доставяне на води – Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци и от сектор Строителство - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи, както и отделни предприятия от сектора Професионални дейности, осъществяващи дейност, свързана с някои от предприятията в бранша.

2. Разгледаните икономически показатели за състоянието на сектор Енергетика показват, че са настъпили сериозни промени за последните 10 години, в т.ч. - нарастване броя на предприятията – около 7 пъти, намаление в броя на наетите лица – с около 18%, влошаване на финансови показатели като Брутна печалба, Бруто инвестиции в машини и оборудване, Производителност на разходите за възнаграждения, Дял на добавената стойност по факторни цени в стойността на продукцията, Дял на разходите за възнаграждения в разходите за покупка на стоки и услуги и др. Данните показват също, че в сектора няма устойчива тенденция на намаление или увеличение на производителността. Направеното сравнение с производителността в останалите страни от ЕС показва, че в 2/3 от тях данните за производителността се колебаят в сходни граници. Като цяло намаляването на продукцията, инвестициите в пречистващи инсталации, появата на много нови предприятия като ВЕИ, заводски централи и др. довежда до намаляване на икономическата стабилност в сектора.

3. Данните показват, че с най-голям дял на наетите лица в сектор Енергетика е дейност: Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - близо 80%, следвано от дейност: Производство и разпределение на топлинна енергия с дял над 15%. С най-малък дял в сектор е дейност: Производство и разпределение на газообразни горива по газо- разпределителните мрежи – под 6%. Отбелязан е ръст от близо 8% в броя на наетите през 2015 г. спрямо 2011 г. за дейностите електрическа енергия, както и спад в броя на наетите за дейност топлофикационни услуги – около 13%. За дейностите газо- разпределение се наблюдава съществен ръст от 15%. В сектора и неговите поддейности две категории персонал имат по-висок дял от средния за страната – техници и машинни оператори.

4. Данните за средните осигурителни доходи в бранша показват, че за 2015 г. в дейност Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия,  те са с около 118% по-високи от средните за страната, а за дейност: Производство и разпределение на топлинна енергия те са с около 32 по-високи от средните за страната, което означава, че в топлофикационните дружества с 15% от наетите лица в бранша попадат работните заплати са по-ниски от тези в електрическата енергия. Това обстоятелство принуждава някои от закъсалите предприятия да прекратят членството си в браншовата работодателска организация, тъй като то обвързва работодателя с подписания КТД на браншово равнище на договаряне.

5. В сектор „Енергетика“ към 31.12.2016 г. на равнище „предприятие“ 34 субекта (предприятия) са сключили КТД. За изследваният период в тези 34 предприятия в сектора са сключени общо 176 КТД и анекси, от които 107 КТД и 69 анекси. Въпреки, че през последните няколко години в страната се наблюдава тенденция към сключване на по-малко КТД на равнище „предприятие“, общият брой сключени през 2016 г. в сектор „Енергетика“ КТД и анекси е по-висок в сравнение с предходната година. Спрямо 2014 и 2015 г. сключените анекси към КТД нарастват с 15.4%. За седемгодишния период на анализ, сключените в сектор „Енергетика“ КТД и Анекси към тях формират средно 11.6% дял в рамките на индустрията, като за последните три години този дял е средно с 13.8 процентни пункта по-висок в сравнение с предходните години.

6. За последните 5 години, броят на действащите КТД е над 22, както и наетите, за които се отнасят, са над 21 хил. души или приблизително 70% от всички наети в бранша, което показва едно добро равнище на покритие. Делът на КТД в бранша спрямо сектор „Индустрия“ е приблизително 10%, а на наетите лица, обхванати от КТД е около 19% в края на периода. В бранш „Енергетика“ най-голямо изменение е отчетено в дейност „Производство на електрическа енергия“, като спадът е с 20% в структурата на действащите КТД и обхванатите наети лица в бранша. Увеличение има отчетено в дейност „Разпределение на електрическа енергия“ (около 10%) и в дейност „Търговия с електрическа енергия“ - около 7%. В дейностите - Производство и разпределение на топлинна енергия, Пренос на електрическа енергия, Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци и Консултантска дейност по стопанско и друго управление се наблюдава значителна устойчивост в обхвата на КТД. Данните показват, че в бранш „Енергетика“ 2/3 от КТД са частни предприятия, като в последните две години те са изцяло чуждестранна собственост. По отношение на наетите лица, обхванати от КТД е налице обратната пропорция - преобладава делът на наетите лица в предприятия от обществения сектор – около 60%. В бранш „Енергетика“ преобладават големите предприятия, които заемат дял от около 57% от КТД и около 97% от наетите лица обхванати от КТД. В сектор Индустрия също преобладават големите предприятия, които заемат дял от около 55% от КТД и 90% от наетите лица обхванати от КТД. Данните за разпределението на КТД и наетите лица в бранш „Енергетика“ показват, че най-голям дял заемат предприятията от Югозападния регион, които са близо половината от всички КТД и обхванати от тях наети лица. С най-малък дял са КТД в Северен централен регион. В сектор Индустрия също близо половината от предприятията са отчетени в Югозападния регион, който заедно с Югоизточния и Южния централен регион заемат над 80% от КТД и наетите лица, обхванати от тях.

7. Социалното сътрудничество в бранша се осъществява от браншовите структури на социалните партньори. В анализа са разгледани кои са страните по БКТД, обхватът от икономически дейности за бранш Енергетика, актуални въпроси, които се обсъждат от органите за социално сътрудничество, примери за клаузи в БКТД, свързани с консултации върху възнагражденията, условията на труд, които осигуряват по-висока сигурност на работните места.

8. От извършения анализ на договорите по предприятия в съпоставка с БКТД, сключен 2016 г. и нормативно установените минимални стандарти на първо място е направен извода, че почти всички договорени клаузи в БКТД, които са и по-благоприятни по своя характер от нормативната уредба са пренесени в КТД на предприятията от бранша (изведени са 37 договорености, като част от тях се срещат значително по-често в КТД на предприятията от бранша и това е ясно илюстрирано, чрез посочването на дела на КТД, които съдържат определените договорености). На второ място е констатирано, че са установени по-благоприятни условия за редица договорености, присъстващи само в КТД на предприятия (11 договорености). На трето място, КТД на равнище предприятие съдържа по-благоприятни клаузи от БКТД (12 договорености).

9. В настоящият анализ са разгледани възникналите колективни трудови спорове в предприятия от бранша за периода 2010-2016 г. Данните обхващат 6 предприятия, за които е приложен разработения инструментариум за събиране на информация и проследяване на спорове. Данните показват, че в бранш „Енергетика“ в изследвания период всички възникнали спорове се отнасят до два основни проблема – неизплатени възнаграждения и съкращения на персонал. Най-често предприетите действия за уреждане на спора са непосредствени преговори, и протести. Няма отчетени ефективни стачни действия в разгледания 6 годишен период. Според резултата от спора е отчетено, че има постигнато частично или пълно споразумение в половината от възникналите КТС, а в останалите 50% НИПА не разполага с данни относно резултата от спора. Същата пропорция се наблюдава и на национално равнище.

Разработената база данни за КТД е интегрирана със системата за проследяване на спорове. Целта на създадената информационна система е да спомогне за усъвършенстване практиката на колективното трудово договаряне в страната и насърчаване на използването на извънсъдебни способи за уреждане на трудови конфликти. Сътрудничеството на НИПА с представители на социалните партньори на различните равнища на договаряне и в регионален аспект ще спомогне за адаптиране на резултатите от анализа в практиката, събиране на актуална и точна информация, провеждане на мерки и политики за подобряване на социалното сътрудничество между държавата, работодателите и синдикатите в страната.

В заключение, следва да се подчертае, че осъщественото сътрудничество между НИПА и социалните партньори в бранш Енергетика спомогна да бъде извършен анализ на процесите на колективно трудово договаряне в бранша и да бъде разпространен натрупания опит в публикуваните от НИПА анализи и доклади.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration