В периода 1-3 ноември 2017 г. директорът на НИПА Владимир Бояджиев взе участие във втората годишна среща на мрежата от институции за доброволно уреждане на трудови спорове в гр. Подгорица, Република Черна гора. Срещата беше организирана от Регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и Източна Европа в Будапеща, в рамките на проект „Платформа за заетост и социална политика“ (Employment and Social Affairs Platform ESAP - http://www.esap.online). Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството в рамките на Западните Балкани и подпомагане на развитието и прилагането на ефективни политики в областта на заетостта и социалната политика чрез създаване на капацитет на публичните администрации и организациите на социалните партньори. Проектът е финансиран от Европейската комисия и се изпълнява от МОТ и Регионалния съвет за сътрудничество.

Една от важните части на проекта е разделът за трудови спорове - http://www.esap.online/themes/4/labour-disputes, част от който е създадената мрежа от агенции и институции за доброволно уреждане на трудови спорове. Втората годишна среща имаше за цел да направи преглед на суб-регионалния доклад относно разрешаването на индивидуалните трудови спорове, разработен от офиса на МБТ, да представи и обсъди Насоките за ефективна превенция и разрешаване на трудовите спорове, както и да бъдат представени критерии за ефикасно и качествено провеждане на помирителни/посреднически процедури въз основа на сравнителна практика и емпирично изследване. На срещата бе представена и изградената онлайн база от данни за обмен на добри практики, като се определи тестов период за нейното функциониране. В рамките на събитието бе подписан и обсъдения на първата среща в гр. Охрид, Република Македония, Меморандум за сътрудничество между агенциите и институциите за доброволно уреждане на трудови спорове.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration