Предназначението на настоящия годишен доклад е да направи възможния преглед на колективното трудово договаряне в страната, като на тази основа предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. За пръв път са анализирани по-подробно данни за икономическите субекти, в които са сключени КТД, вкл. е направен опит за анализ на „демографията“ им по аналогия с данните, публикувани от НСИ за демография на предприятията. Новост в настоящия доклад е и анализът на постигнатите договорености чрез КТД на равнище „предприятие“ за цялата страна. В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, сключените и действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори. По препоръка на специално създадената в рамките на Надзорния съвет на НИПА работна група за подпомагане на дейността по анализа на колективното трудово договаряне, в доклада по-специално се обръща внимание на договореностите, свързани със заплащането на труда.

Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне.

Настоящият доклад нямаше да бъде възможен без активното съдействие на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, на служителите на агенцията, които своевременно изпращаха на електронен и хартиен носител копията на вписаните КТД. Годишният доклад за КТД и КТС на НИПА е плод на задълбочена работа на служителите на института, които положиха сериозни усилия по въвеждането на данните и техния анализ. По-подробните справки и анализирани структури на КТД, в сравнение с предишните доклади, свидетелстват за повишаване на капацитета на служителите, с оглед на бъдещото развитие на информационната система за КТД и КТС на НИПА.

Прикачен файлРазмерДата
20/06/2018 Годишен доклад за КТД и КТС на НИПА за 2017 г.6.29 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration