Основните задачи, които си поставя анализът са да предостави информация за колективното трудово договаряне в пивоварния бранш, като по този начин се подпомогнат социалните партньори в процеса на колективно трудово договаряне, да се установят договореностите в КТД на предприятията, които надвишават постигнатото в БКТД и минималните трудови стандарти, както и добрите практики, с цел информираност на страните в предстоящото колективно трудово договаряне по предприятия, след сключването на БКТД 2018.

От представените данни за характера и размера на договореностите в КТД на предприятията от пивоварния бранш, в съпоставка с нормативно установените минимални стандарти, може да се заключи, че са постигнати значително по-благоприятни условия по редица въпроси, като размер на допълнителните възнаграждения, размер на отпуски и обезщетения. БКТД 2018 г. е сключен в условията на стабилно възстановяване на бранша след негативните тенденции в периода 2009-2011 г., породени от световната финансова криза. Работодателите и синдикатите демонстрират продължаващо успешно социално сътрудничество. Водените преговори и постигнатите договорености свидетелстват за съпричастността на социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения.

Утвърдената практика в пивоварната индустрия минималните осигурителни доходи да стават и минимални работни заплати е допълнена с прилагането на коефициент към три от квалификационните групи. По този начин минималните възнаграждения за работещите в бранша се индексират и диференцират ежегодно в зависимост от фактори като темп на инфлация, жизнено равнище, икономическо и финансово състояние на предприятията. Регистриран е ръст в договорените минимални възнаграждения на браншово ниво за периода 2009 - 2018 г., който следва националните политики на доходите. Договорени са минимални трудови стандарти за предприятията в бранша, които са по-благоприятни в сравнение с нормативно утвърдените минимални изисквания по отношение на възнаграждения, отпуски, обезщетения, заетост, безопасни условия на труд, социални разходи и повишаване на квалификацията.

Добри практики за подобряване на конкурентоспособността на предприятията в бранша и на мотивацията на работещите са реализирането на програми за професионално развитие на кадрите, инициативата “състезание на идеи”, прилагането на „ротация на работното място“. Активните действия и сътрудничеството на страните по колективното трудово договаряне в бранша са предпоставка за добри резултати, съществен израз на които е прилагането на концепцията за корпоративна социална отговорност.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration