СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА

Стратегията за развитие на Националния институт за помирение и арбитраж е основополагащ документ, който се приема от Надзорния Съвет и отразява насоките за развитието на Института.

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

В програмите за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж се съдържат оперативните цели на Института за съответната година, мерките и дейностите за тяхното постигане, конкретните срокове за изпълнение и необходимите ресурси.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Годишните доклади за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж представят изпълнението на целите, заложени в годишната програма на Института.

ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Освен стратегическите документи и отчети, дейността на НИПА се определя и от редица други документи, имащи пряка връзка с осъществяваните от Института функции.

ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ НА НИПА

В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Това са вътрешни актове на директора на института съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration