СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА

Стратегията за развитие на Националния институт за помирение и арбитраж е основополагащ документ, който се приема от Надзорния Съвет и отразява насоките за развитието на Института.

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

В програмите за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж се съдържат оперативните цели на Института за съответната година, мерките и дейностите за тяхното постигане, конкретните срокове за изпълнение и необходимите ресурси.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Годишните доклади за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж представят изпълнението на целите, заложени в годишната програма на Института.

ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА НИПА

Освен стратегическите документи и отчети, дейността на НИПА се определя и от редица други документи, имащи пряка връзка с осъществяваните от Института функции.

ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ НА НИПА

В този раздел са публикувани документи, които касаят административната дейност в Националният институт за помирение и арбитраж. Това са вътрешни актове на директора на института съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА.

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration