29-30.09.2016. Кръгла маса със социалните партньори в бранш "ВиК"

НИПА представи за обсъждане пред социалните партньори Анализ на БКТД 2016.

28.06.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Членовете на НС на НИПА приеха план за работата на НС до края на 2016 г. и обсъдиха извършените от НИПА анализи на КТД.

29.03.2016. Редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет прие Годишният доклад за дейността на НИПА, отчета за изпълнението на бюджета и отчета за дейността си.

15.03.2016 г. Работна среща с посредник от Грузия

В НИПА се проведе експертна среща с представител на Министерство на труда, здравеопазването и социалните дейности на Грузия

15.12.2015. Редовно заседание на НС на НИПА

Приет бе План за работата на НС през първото шестмесечие на 2016 г. и бе одобрено изпълнението на дейностите и бюджета на проект "Разрешаване на спорове".

26-27.11.2015. Заключителна конференция по проект "Разрешаване на спорове"

Обсъден бе доклад, съдържащ предложения за изменение на нормативната уредба, свързана с дейността на НИПА

12.11.2015. Работна среща по проект "Разрешаване на спорове"

Експертите от работната група обсъдиха и приеха проекта на Заключителния доклад за предстоящата конференция по проекта

9-11.11.2015. Мадрид. Конференция на Конфедерацията на работодателските организации на Испания

Директорът на НИПА участва в дискусия за сравнителен анализ на алтернативните способи за уреждане на колективни трудови спорове

23.10.2015. Среща за представяне и обсъждане на анализ на БКТД

Пред социалните партньори от бранш "Пивоварна промишленост" бе представен анализ на НИПА на браншовия колективен трудов договор.

06.10.2015. Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА прие Програма за дейността на института и проект на бюджет за 2016 г.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration