12.11.2015. Работна среща по проект "Разрешаване на спорове"

Експертите от работната група обсъдиха и приеха проекта на Заключителния доклад за предстоящата конференция по проекта

9-11.11.2015. Мадрид. Конференция на Конфедерацията на работодателските организации на Испания

Директорът на НИПА участва в дискусия за сравнителен анализ на алтернативните способи за уреждане на колективни трудови спорове

23.10.2015. Среща за представяне и обсъждане на анализ на БКТД

Пред социалните партньори от бранш "Пивоварна промишленост" бе представен анализ на НИПА на браншовия колективен трудов договор.

06.10.2015. Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

Надзорният съвет на НИПА прие Програма за дейността на института и проект на бюджет за 2016 г.

17-18.09.2015 Работна среща по проект "Разрешаване на спорове"

В гр. Пловдив експертната работна група обсъди подготовката на окончателния доклад по проект "Разрешаване на спорове"

30.07.2015. Пресконференция по проект по ОПАК

НИПА представи резултати от изпълняван проект “Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ”.

Обновен и списъкът на посpедниците и аpбитpите към НИПА.

В бpой 51 на ДВ от 07072015 г е пубpикувана пpомяна в списъците на посpедниците и аpбитpите към НИПА.

03-05 юли 2015 г. Заключителна среща по проект "Разрешаване на спорове"

Състоя се финална среща на екипа за проследяване на КТС, членове на Консултативния съвет и Надзорния съвет на НИПА.

23.06.2015 Консултативна среща

НИПА представи предложения за усъвършенстване на нормативната уредба на посредничеството и арбитража, както и за развитие на дейността на института.

23.06.2015 Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приет бе план за работата на НС за второто полугодие на 2015 г. и доклад за етапното изпълнението на проект "Разрешаване на спорове".

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration