ПРОЕКТЪТ ...

През м.май 2014 г. НИПА представи за одобрение на УО на ОПАК проект "„Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ”.

НАЧАЛОТО ...

С Решение № РМФ 89/16.07.2014 г. УО на ОПАК одобри финансирането на проекта „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“.

ДЕЙНОСТ 1 ...

Дейността включва организация и управление на проекта и продължава през цялото време на неговото изпълнение.

ДЕЙНОСТ 2 ...

Съгласно сключения договор, екип на изпълнителя проведе функционален анализ на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)

ДЕЙНОСТ 3 ...

Следващият етап от дейността по проекта бе разработване на предложения за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на Национален институт за помирение и арбитраж, както и релевантни нормативни и стратегически документи.

ДЕЙНОСТ 4 ...

Дейността включва разработка на конкретни предложения за оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на Национален институт за помирение и арбитраж.

ДЕЙНОСТ 5 ...

Изпълнението на тази дейност се отнася до информираността и публичността на реализирания проект.

НОВИНИ

12.12.2017. Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.11.2017. Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7.11.2017. Работна среща за обсъждане на Доклад за посещение в Конфедерация Швейцария

1-3.11.2017. Втора годишна среща на институциите и агенциите за уреждане на трудови спорове от Западните Балкани, Подгорица, Република Черна гора

19.10.2017. Работно посещение в Департамента по труда, Държавен секретариат по икономически въпроси, Конфедерация Швейцария

18.10.2017. Работна среща в Международното бюро по труда, Женева

27-28.09.2017 Работна среща за обсъждане на проекти на ЗИД ЗУКТС по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 на проект "Насърчаване на социалния иалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите" на МТСП

Архив новини ...

ОБЯВИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration