Годишен доклад за колективни трудови договори и колективни трудови спорове 2017

Докладът е посветен на изследване на процесите на колективно трудово договаряне в Република България за периода 2010-2018 г. В изпълнение на своите функции Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) създаде и поддържа интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). За последните няколко години (2012–2018), съвместно с експерти на социалните партньори, тази база от данни бе ежегодно развивана с добавяне на нови функционални възможности за анализ, част от които за пръв път са показани в настоящия доклад.

Анализ на КТД в шивашката промишленост

НИПА представи анализ на действащите към 30.09.2017 г. колективни трудови договори в шивашката промишленост на организирана от Fair Wear Foundation среща на заинтересованите страни в София на 06 октомври 2017 г.

Анализ на колективното трудово договаряне в област Кърджали към 30.6.2016

НИПА разработи и представи анализ на сключените и действащи колективни трудови договори, както и на постигнатите договорености между социалните партньори в област Кърджали към 30 юни 2016 година. Анализът бе представен в рамките на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Анализ на колективното трудово договаряне в сектор "Енергетика"

В настоящия анализ е представена общата икономическа и социална ситуация в сектор “Енергетика”. Специално внимание е отделено на икономическата характеристика на бранша, като са използвани данни на НСИ за динамиката на показатели за крайното енергийно потребление, продукцията, броя заети и наети лица, средната работна заплата по форма на собственост, дълготрайните материални активи, приходите и разходите за дейността според размера на предприятията в сектор „Енергетика”, както и данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за динамиката на наетите лица и осигурителния доход в бранша. Присъстват също данни на Евростат за годишната статистика на предприятията, които разглеждат финансовите резултати в сектора. Представено е кратко описание на социалното сътрудничество в бранша. В основната част на анализа са представени страните по договора и постигнатите договорености. Направен е сравнителен анализ на предшестващи и действащ БКТД. Направен е също сравнителен анализ между трите разгледани БКТД и КТД на равнище предприятие към края на 2014, 2015 и 2016 г.

Годишен доклад на НИПА за колективното трудово договаряне

В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище „предприятие“. Предвид факта, че годишният доклад е предназначен за публично ползване, в него се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне.

НИПА обсъди със социалните партньори анализ на колективното трудово договаряне в бранш "ВиК"

На организирана съвместно със браншовите синдикални организации и тези на работодателите бе представен и обсъден анализ, изготвен от НИПА.

Анализ на колективното трудово договаряне в област Враца към 31.03.2016 г.

НИПА разработи и представи анализ на колективното трудово договаряне в област Враца.

Годишен доклад за КТД и КТС 2015

Предназначението на доклада е да направи преглед на КТД и КТС в страната, както и да предостави информация при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения.

АНАЛИЗ НА БКТД 2015 г. В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ

НИПА разработи и представи пред социалните партньори от бранш "Пивоварна промишленост" анализ да сключения на 27.08.2015 г. браншови колективен трудов договор.

АНАЛИЗ НА КТД КЪМ 30.09.2014 Г.

НИПА публикува Анализ на колективните трудови договори към 30.09.2014 г., обсъден и приет от Надзорния съвет на заседанието му от 16.12.2014 г. Анализът съдържа информация относно поддържаната от НИПА база данни за колективни трудови договори (КТД), като са представени две основни аналитични групировки: въведени в базата данни на НИПА КТД и КТД, действащи към определена дата.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration