АНАЛИЗ НА КТД КЪМ 30.09.2014 Г.

НИПА публикува Анализ на колективните трудови договори към 30.09.2014 г., обсъден и приет от Надзорния съвет на заседанието му от 16.12.2014 г. Анализът съдържа информация относно поддържаната от НИПА база данни за колективни трудови договори (КТД), като са представени две основни аналитични групировки: въведени в базата данни на НИПА КТД и КТД, действащи към определена дата.

Информационен бюлетин КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Месечният информационен бюлетин на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в чл.5, т.1 и чл.8, т.5 от Правилника за устройството и дейността на НИПА и чл.53, ал.5 от Кодекса на труда (КТ).

АНАЛИЗИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

При осъществяване на своята основна дейност Националният институт за помирение и арбитраж събира, съхранява и анализира данни за колективното трудово договаряне самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори.

АНАЛИЗИ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В НИПА се изготвят анализи на подписани Колективни трудови договори (КТД) на отраслово и браншово ниво на договаряне. Aнализите се изготвят във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в Правилника за устройството и дейността на НИПА.

АНАЛИЗИ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж изготвя анализи на осъществените посреднически и арбитражни процедури съгласно основната си дейност. Изводите от тях дават възможност да се направят предложения за усъвършенстване на уредбата на посредничеството и арбитража, извършвани от НИПА.

ДРУГИ ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Националният институт за помирение и арбитраж изготвя периодични анализи на базата данни от колективни трудови договори, която текущо се осъвременява и поддържа в електронен вид и на хартиен носител.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration