A-
A
A+

За нас

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) е създаден с измененията и допълненията на Закона за уреждане на колективните трудови спорове от 2001 г. НИПА е юридическо лице към министъра на труда и социалната политика, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и с ранг на изпълнителна агенция. Седалището на НИПА е в София.
НИПА е изграден на трипартитен принцип. Ръководни органи на института са Надзорен съвет и Директор. В Надзорния съвет участват по двама представители на държавата, на представителните организации на работодателите, и на представителните организации на работниците и служителите. Директорът е член на Надзорния съвет по право, представлява НИПА и осъществява оперативното му ръководство.
Дейността, числеността, структурата, функциите и организацията на работата на НИПА се уреждат с Правилник за устройството и дейността на института, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Посредничеството и арбитражът като основната дейност на НИПА са регламентирани с Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, утвърдени от Надзорния съвет. Посредниците и  Арбитрите към НИПА, номинирани по предложение на представителните организации на работодателите, и тези на работниците и служителите, както и на държавата, се утвърждават от Надзорния съвет на института по предварително одобрени критерии.

© Национален институт за помирение и арбитраж                                                                                                                       Прочети още >БАЗА ДАННИ ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ


В изпълнение на своите функции НИПА създаде и поддържа интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). В настоящия раздел е поместена информация за процесите на колективно трудово договаряне в Република България, в това число статистическа информация за броя на сключените и действащи КТД и анекси към тях на територията на страната, както и за постигнатите в тях договорености.Контакти

Адрес: София 1618, ул."Боряна" №59, бл.215А, ет.1, ап.1
Телефон: +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg
Facebook https://www.facebook.com/NIPABulgaria

 

© Национален институт за помирение и арбитраж