A-
A
A+

Анализите на НИПА


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) разработва анализи във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в чл.5, т.1 от Правилника за устройството и дейността на института.  Нормативната уредба задължава института да поддържа база данни за колективни трудови договори (КТД) и колективните трудови спорове (КТС). Изграждането на информационната система в НИПА за колективни трудови договори е съгласно измененията и допълненията в чл.53, ал.5 от Кодекса на труда – ДВ, бр.108 от 19.12.2008 г., които предвиждат копия на вписаните колективни трудови договори да се предоставят служебно по ред, определен от Министъра на  труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и поддържа информационна система за колективните трудови договори.

В приетата през 2010 г. Стратегия за развитие на НИПА е заложено изграждането на информационна система за КТД и КТС. На база на постъпващата информация в Института се изготвят справки и анализи. На НИПА са възложени функции по осигуряването на актуална и по възможност изчерпателна информация за резултатите от колективното трудово договаряне в Република България, които да подпомагат дейността на  държавната администрация, социалните партньори, европейските институции, МОТ и други потребители.

В България съществува модел на правно регулиране на трудовите отношения, при който нормативната уредба съдържа норми за закрила на труда и определя базисното равнище на правата на работниците и служителите и на условията на труд, като предоставя възможност да се договарят по-благоприятни условия чрез колективното трудово договаряне. Като източник на норми за регулиране на индустриалните отношения, колективните трудови договори се превръщат в един от основните механизми  за усъвършенстване на трудовите отношения. Превенцията на колективните трудови конфликти е ефективен способ за подобряване на индустриалните отношения, постигане на социален мир и усъвършенстване на социалния диалог.

© Национален институт за помирение и арбитраж