A-
A
A+

Годишни доклади за колективното трудово договаряне и колективни трудови спорове


Годишните доклади на Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) за колективните трудови договори и колективните трудови спорове са резултат от поддържаната и развивана интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). През последните години съвместно с експерти на социалните партньори, тази база от данни бе ежегодно развивана с добавяне на нови функционални възможности за анализ. Интегрираната база от данни служи като справочна и информационна система, и създава възможност за предоставяне на информация за КТД и КТС, основа на последващи анализи. Чрез нея се обединява на едно място информация за всички КТД, сключени на различните равнища на договаряне в страната, както и достъпните данни за колективните трудови спорове.

В докладите се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне, представена е информация за субектите на КТД, за тяхната динамика, както и за структурата и динамиката на сключените и действащите КТД и постигнатите в тях договорености, както и за възникналите КТС. В последните доклади са анализирани по-подробно данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“. В годишните доклади се представя графична и таблична информация за действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори. Докладите нямаше да бъдат възможни без активното съдействие на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, на служителите на агенцията, които своевременно изпращат на електронен и хартиен носител копията на вписаните КТД. В докладите се съдържат ревизирани данни за предишни периоди, дължащи се на непрекъснатата актуализация на информацията в интегрираната база от данни на НИПА.

Годишните доклади на НИПА за КТД и КТС са плод на задълбочена работа на служителите на НИПА, които ежедневно полагат сериозни усилия по въвеждането на данните и подготовката им за анализ и публикуване.


Предназначението на годишния доклад е да направи систематичен преглед на колективното трудово договаряне в страната за периода 2021-2010 г., като предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения.

В доклада са представени данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“ в периода 2021-2017 г. Представена е графична и таблична информация за действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори, както е посочено в новия Правилник за устройството и дейността на НИПА. 

В доклада по-подробно са разгледани договореностите, свързани с трудовите възнаграждения, особено договореностите по отношение на минималната работна заплата и нощния труд, предвид промяната им от 01.01.2021 г. Също така, в доклада е включена информация за постигнатите договорености на основание измененията в КТ (ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) на чл. 142 относно отчитането на работното време, и на чл. 146 относно продължителността на извънредния труд.


С настоящия годишен доклад се прави систематичен преглед на колективните трудови спорове регистрирани от НИПА за периода 2021 – 2010 г.

Предмет на изследване са основни характеристики на КТС в т.ч.: момент на възникване на спора; предмет; основни искания; страни по спора; вид на спора; обявени действия за постигане на исканията; предприети действия за уреждане на спора; начин на уреждане и резултат.

В доклада са включени данни относно проведени стачни действия в страната през периода 2021 – 2010 г. по основни икономически показатели - икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятие, териториално разпределение.


С настоящия годишен доклад се прави систематичен преглед на колективното трудово договаряне в Република България за 2020 г.

С цел по пълно и коректно отразяване на постигнатите по-благоприятни договорености между страните в действащите КТД са направени промени във въпросник за попълване в базата данни за КТД на НИПА и отразени при анализа на договореностите, изразяващи се в:

  • обединяване на смислово обвързани въпроси в един общ с възможност за повече от един отговор, което дава възможност за сравнителна оценка на най-често постиганите договорености;
  • въвеждане на допълнителни въпроси с възможност за повече от един отговор, с цел осигуряване на информация по въпроси, за които при предишни анализи е отчетено значително натрупване в дадена позиция, което позволява по-пълно отразяване на постигнатите по-благоприятни договорености;
  • поради отчитане на практиката да се договарят по-високи размери на основния платен годишен отпуск и дължими обезщетения в зависимост от трудовия стаж в предприятието, са въведени допълнителни въпроси базирани на най-често срещаните интервали за договаряне.

Настоящия доклад представя информация за колективните трудови спорове регистрирани от НИПА за периода 2010 – 2020 г.

Предмет на изследване са следните основни характеристики на КТС: момент на възникване на спора; предмет; основни искания; страни по спора; вид на спора; обявени действия за постигане на исканията; предприети действия за уреждане на спора; начин на уреждане и резултат.

Докладът предоставя данни относно проведени стачни действия в страната през периода 2010 – 2020 г. по основни икономически показатели - икономически дейности, икономически сектори, големина на предприятие, териториално разпределение.


С настоящия доклад се прави систематичен преглед на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове в страната за 2019 г. Анализираните данни за договореностите постигнати между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“ са сравнени за период от три години. Представената сравнителна характеристика на колективните спорове обхваща период от пет години (2015-2019).


В настоящия годишен доклад се прави систематичен преглед на колективното трудово договаряне в страната за 2018 г. В него са анализирани по-подробно данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“, като те са сравнени за последните две години, в рамките на максималния законов срок за действие на КТД. В доклада е представена сравнителна характеристика на колективните трудови спорове за период от четири години (2015-2018), като е включена и по-детайлна информация относно проведените стачки през разглеждания период.


Докладът е посветен на изследване на процесите на колективно трудово договаряне в Република България за периода 2010-2017 г.  Предназначението му е да направи възможния преглед на колективното трудово договаряне в страната, като на тази основа предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. За пръв път са анализирани по-подробно данни за икономическите субекти, в които са сключени КТД, вкл. е направен опит за анализ на „демографията“ им по аналогия с данните, публикувани от НСИ за демография на предприятията. Новост в настоящия доклад е и анализът на постигнатите договорености чрез КТД на равнище „предприятие“ за цялата страна. В годишния доклад се анализират сключените и действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори. В доклада по-специално се обръща внимание на договореностите, свързани със заплащането на труда.


Годишният доклад представя информация за сключените и действащите КТД през 2016 г. и предходните години, като акцентира върху някои важни характеристики като съотношение обществен/частен сектор, разпределения според големината на предприятията съгласно Закона за средните и малки предприятия, структурата на КТД според икономическите дейности, по области и статистически райони, и др. Като обособена част от доклада са представени и характеристиките на сключените договорености в област Кърджали по отношение на трудовите възнаграждения.


В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище „предприятие“. Докладът за базата данни за КТС съдържа преглед на данни за периода 2014–2015 г. В доклада са намерили място данни и анализ на практиката от последните години, които целят да подпомогнат държавните органи и социалните партньори чрез предоставяне на информация от създадените бази данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, както и чрез разработените анализи въз основа на информацията от тях.


Докладът представя информация за постъпили, сключени, изтичащи и действащи колективни трудови договори за периода 2009-2014 г. въз основа на поддържаната от Национналния институт за помирение и арбитраж база от данни. В доклада са анализирани и възникналите за периода колективни трудови спорове, причините за тях, разпределението им по икономически дейности и по териториален обхват, обявените и предприети действия а тяхното уреждане.


Докладът съдържа информация относно регистрираните в НИПА през 2013 г. колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях в сравнение с предходните години. Основните показатели за описание на измененията в структурата на КТД в страната включват: общ брой; разпределение според равнища на КТД; разпределение според икономически сектор/отрасъл/бранш; разпределение според териториален признак. Като допълнителни показатели за характеризиране на подписаните КТД и анекси на равнище предприятия са използвани следните признаци: собственост; големина на предприятията; срок на действие, и др. Представени са и справки за колективните трудови спорове, тяхната структура по икономически дейности, административни единици и предприети действия за уреждането им.

© Национален институт за помирение и арбитраж