A-
A
A+

Годишни доклади за колективното трудово договаряне и колективни трудови спорове


Годишните доклади на Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) за колективните трудови договори и колективните трудови спорове са резултат от поддържаната и развивана интегрирана база от данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). През последните години съвместно с експерти на социалните партньори, тази база от данни бе ежегодно развивана с добавяне на нови функционални възможности за анализ. Интегрираната база от данни служи като справочна и информационна система, и създава възможност за предоставяне на информация за КТД и КТС, основа на последващи анализи. Чрез нея се обединява на едно място информация за всички КТД, сключени на различните равнища на договаряне в страната, както и достъпните данни за колективните трудови спорове.

В докладите се съдържа методологическа част, която дава представа за основните понятия и въпроси, свързани с колективното трудово договаряне, представена е информация за субектите на КТД, за тяхната динамика, както и за структурата и динамиката на сключените и действащите КТД и постигнатите в тях договорености, както и за възникналите КТС. В последните доклади са анализирани по-подробно данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“. В годишните доклади се представя графична и таблична информация за действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори. Докладите нямаше да бъдат възможни без активното съдействие на ИА „ГИТ“ и нейните териториални дирекции, на служителите на агенцията, които своевременно изпращат на електронен и хартиен носител копията на вписаните КТД. В докладите се съдържат ревизирани данни за предишни периоди, дължащи се на непрекъснатата актуализация на информацията в интегрираната база от данни на НИПА.

Годишните доклади на НИПА за КТД и КТС са плод на задълбочена работа на служителите на НИПА, които ежедневно полагат сериозни усилия по въвеждането на данните и подготовката им за анализ и публикуване.


В настоящия годишен доклад се прави систематичен преглед на колективното трудово договаряне в страната за 2018 г. В него са анализирани по-подробно данните за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“, като те са сравнени за последните две години, в рамките на максималния законов срок за действие на КТД. В доклада е представена сравнителна характеристика на колективните трудови спорове за период от четири години (2015-2018), като е включена и по-детайлна информация относно проведените стачки през разглеждания период.


Докладът е посветен на изследване на процесите на колективно трудово договаряне в Република България за периода 2010-2017 г.  Предназначението му е да направи възможния преглед на колективното трудово договаряне в страната, като на тази основа предостави информация на социалните партньори, държавните органи и заинтересовани лица при прилагането на политики и мерки в сферата на индустриалните отношения. За пръв път са анализирани по-подробно данни за икономическите субекти, в които са сключени КТД, вкл. е направен опит за анализ на „демографията“ им по аналогия с данните, публикувани от НСИ за демография на предприятията. Новост в настоящия доклад е и анализът на постигнатите договорености чрез КТД на равнище „предприятие“ за цялата страна. В годишния доклад се анализират сключените и действащите КТД, разпределени по равнища на договаряне, икономически дейности, големина на предприятията съобразно броя на наетите лица, териториален признак и икономически сектори. В доклада по-специално се обръща внимание на договореностите, свързани със заплащането на труда.


Годишният доклад представя информация за сключените и действащите КТД през 2016 г. и предходните години, като акцентира върху някои важни характеристики като съотношение обществен/частен сектор, разпределения според големината на предприятията съгласно Закона за средните и малки предприятия, структурата на КТД според икономическите дейности, по области и статистически райони, и др. Като обособена част от доклада са представени и характеристиките на сключените договорености в област Кърджали по отношение на трудовите възнаграждения.


В годишния доклад се анализират регистрираните в НИПА копия на КТД и анекси към тях, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектори, както и някои по-подробни структури, свързани с КТД на равнище „предприятие“. Докладът за базата данни за КТС съдържа преглед на данни за периода 2014–2015 г. В доклада са намерили място данни и анализ на практиката от последните години, които целят да подпомогнат държавните органи и социалните партньори чрез предоставяне на информация от създадените бази данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове, както и чрез разработените анализи въз основа на информацията от тях.


Докладът представя информация за постъпили, сключени, изтичащи и действащи колективни трудови договори за периода 2009-2014 г. въз основа на поддържаната от Национналния институт за помирение и арбитраж база от данни. В доклада са анализирани и възникналите за периода колективни трудови спорове, причините за тях, разпределението им по икономически дейности и по териториален обхват, обявените и предприети действия а тяхното уреждане.


Докладът съдържа информация относно регистрираните в НИПА през 2013 г. колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях в сравнение с предходните години. Основните показатели за описание на измененията в структурата на КТД в страната включват: общ брой; разпределение според равнища на КТД; разпределение според икономически сектор/отрасъл/бранш; разпределение според териториален признак. Като допълнителни показатели за характеризиране на подписаните КТД и анекси на равнище предприятия са използвани следните признаци: собственост; големина на предприятията; срок на действие, и др. Представени са и справки за колективните трудови спорове, тяхната структура по икономически дейности, административни единици и предприети действия за уреждането им.

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX