A-
A
A+

Други анализи

Освен разработваните в съответствие с чл.5, т.1, б.“а” от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж годишни доклади за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове в страната, анализите на равнище "отрасъл/бранш" и на регионално ниво, институтът изготвя и други видове анализи въз основа на данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, нормативната уредба и чуждестранната практика. НИПА изготвя анализи и на осъществените посреднически и арбитражни процедури за уреждане на колективни трудови спорове съгласно основната си дейност, регламентирана с чл.4 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж. Изводите от тях дават възможност да се направят предложения за усъвършенстване на уредбата на посредничеството и арбитража, извършвани от НИПА.


КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ


Доклад за колективните трудови спорове за периода 2010-2023 г.

 

Основни изводи

 • През периода 2023-2010 г. в Република България са регистрирани от НИПА общо 177 КТС в 173 предприятия и 4 общини.
 • По отношение на икономическите дейности най-голям е делът на КТС в сектор „Индустрия“- 5%. На второ място по брой се нареждат споровете в дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“ (21.4%) и „Държавно управление” (17.3%). Данните показват, че най-голям брой засегнати наети лица от КТС за периода има в дейност „Държавно управление“- 37.5% от всички наети, следван от дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“, където процентът също е съществен – над 35% от общия брой.
 • За периода 2023-2010 г. 6% от всички спорове са възникнали в обществения сектор и 36.4% в частния. По отношение на колективните трудови спорове, регистрирани в НИПА в частния сектор, впечатление прави близкия дял на споровете в националните (31 КТС) и чуждестранните предприятия (32 КТС) за периода 2023 – 2010 г., докато в обществения сектор съотношението между споровете в предприятията и в държавната администрация е ¾ към ¼.
 • Близо 99% от засегнатите от КТС наети са работещи в големи предприятия. Най-малко са споровете в малки предприятия с дял наети под 1% от всички наети по КТС и с дял 5% от всички регистрирани КТС. Споровете, възникнали в средни предприятия са с дял 22.5%.
 • През изследвания период най-много спорове са възникнали в предприятия със структури (поделения) в цялата страна (общо 56), следвани от предприятия от Югозападния район (42), Южен централен (29) и Североизточен (16) статистически райони. Най–малко КТС са възникнали в Северен централен район (6). Областта, в която се отчитат най-много спорове, е област София-град (18 КТС), следвана от Пловдив (14).
 • Според данните за периода най–много действащи КТД към момента на възникване има през 2014 г. - в 9% от споровете , 2016 г. - в 71.4% от споровете и 2020 г. – в 66.7% от споровете. Най-малко са действащите КТД през 2010 г. – в 15.8% от споровете.
 • Най-често предметът на КТС е свързан с увеличение на трудовите възнаграждения (78) и изплащане на забавени трудови възнаграждения (61). След тях се нареждат въпросите свързани с преструктуриране и/или заетост (55) и здравословни и безопасни условия на труд (49). За изследвания период най-малко засегнати са въпросите, свързани с почивки (3).
 • От гледна точка на вид на спора най-голям дял заемат комбинираните (едновременно за права и за интереси) КТС – 2% от всички спорове, регистрирани от НИПА. Делът на засегнатите наети лица при комбинираните КТС е 50% от всички наети в предприятия с възникнал КТС.
 • За периода 2023-2010 г. до Националният институт за помирение и арбитраж са постъпили седем искания за провеждане на процедура по посредничество. По 4 от исканията за посредничество има образувани процедури, като в три от тях има отказ от провеждане на процедура. Три от четирите процедури завършват с подписано споразумение за уреждане на КТС.
 • За периода 2023-2010 г. НИПА е образувала 9 арбитражни производства по чл.14, ал.3 ЗУКТС (установяване на минимални дейности по време на ефективна стачка), като през 2010-2011 г. те са най-голям брой – 2/3 от всички за периода.
 • 23 ефективни стачки са регистрирани от НИПА за периода 2023-2010 г., като в 57% от случаите причина за възникване на стачките е непостигане на споразумение. В 39% от стачките като такава причина е посочена неизпълнение на споразумение, а отказът от преговори е причина за 4% от регистрираните стачки.
 • Според данните, с които НИПА разполага, колективните трудови спорове биват уреждани и чрез способи, различни от упоменатите в ЗУКТС. 1% от наетите попадат в обхвата на спорове, уредени от друг орган или институция.
 • Делът на уредените КТС за изследвания период е 2% от всички регистрирани, като 8.8% от споровете са частично уредени, а за 41.8% от споровете няма данни да са уредени. 60.8% от всички засегнати наети лица попадат в обхвата на уредени спорове.

Доклад за колективните трудови спорове за периода 2010-2022 г.

В доклада е представена информация за колективните трудови спорове, регистрирани от НИПА за периода 2022-2010 г. 

Основни изводи.

 • През периода 2022-2010 г. в Република България са регистрирани от НИПА общо 165 КТС в 161 предприятия и 3 общини.
 • По отношение на икономическите дейности най-голям е делът на КТС в сектор „Индустрия“- 43%. На второ място по брой се нареждат споровете в дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“ (21%) и „Държавно управление” (16%). Данните показват, че най-голям брой засегнати наети лица от КТС за периода има в дейност „Държавно управление“- 38% от всички наети, следван от дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“, където процентът също е съществен – над 35% от общия брой.
 • За периода 2022-2010 г. 9% от всички спорове са възникнали в обществения сектор и 39.1% в частния. По отношение на колективните трудови спорове, регистрирани в НИПА в частния сектор, впечатление прави близкия дял на споровете в националните (31 КТС) и чуждестранните предприятия (32 КТС) за периода 2022 – 2010 г., докато в обществения сектор съотношението между споровете в предприятията и в държавната администрация е ¾ към ¼.
 • Близо 99% от засегнатите от КТС наети са работещи в големи предприятия. Най-малко са споровете в малки предприятия с дял наети под 1% от всички наети по КТС и с дял 7% от всички регистрирани КТС. Споровете, възникнали в средни предприятия са с дял 24.2%.
 • През изследвания период най-много спорове са възникнали в предприятия със структури (поделения) в цялата страна (общо 50), следвани от предприятия от Югозападния район (36), Южен централен (30) и Североизточен (16) статистически райони. Най–малко КТС са възникнали в Северен централен район (6). Областта, в която се отчитат най-много спорове, е област Пловдив (14 КТС), следвана от София - град (13). За изследвания период най-висок относителен дял на наетите, засегнати от КТС, е в предприятията със структури в цялата страна – 5%, следван от област Стара Загора - 8.1%.
 • Според данните за периода най–много действащи КТД към момента на възникване има през 2014 г. - в 80% от споровете , 2016 г. - в 2% от споровете и 2020 г. – в 66.7% от споровете. Най-малко са действащите КТД през 2019 г. и 2021 г. – в 14.3% от споровете.
 • Най-често предметът на КТС е свързан с увеличение на трудовите възнаграждения (69) и изплащане на забавени трудови възнаграждения (60). След тях се нареждат въпросите свързани с преструктуриране и/или заетост (48) и здравословни и безопасни условия на труд (42). За изследвания период най-малко засегнати са въпросите, свързани с почивки (2).
 • От гледна точка на вид на спора най-голям дял заемат комбинираните (едновременно за права и за интереси) КТС – 40% от всички спорове, регистрирани от НИПА. Делът на засегнатите наети лица при комбинираните КТС е 7% от всички наети в предприятия с възникнал КТС.
 • За периода 2022-2010 г. до Националният институт за помирение и арбитраж са постъпили седем искания за провеждане на процедура по посредничество. По 4 от исканията за посредничество има образувани процедури, като в три от тях има отказ от провеждане на процедура. Три от четирите процедури завършват с подписано споразумение за уреждане на КТС.
 • За периода 2022-2010 г. НИПА е образувала 9 арбитражни производства по чл.14, ал.3 ЗУКТС (установяване на минимални дейности по време на ефективна стачка), като през 2010-2011 г. те са най-голям брой – 2/3 от всички за периода.
 • 22 ефективни стачки са регистрирани от НИПА за периода 2022-2010 г., като в 55% от случаите причина за възникване на стачките е непостигане на споразумение. В 41% от стачките като такава причина е посочена неизпълнение на споразумение, а отказът от преговори е причина за 4% от регистрираните стачки.
 • Според данните, с които НИПА разполага, колективните трудови спорове биват уреждани и чрез способи, различни от упоменатите в ЗУКТС. 0% от наетите попадат в обхвата на спорове, уредени от друг орган или институция.
 • Делът на уредените КТС за изследвания период е 2% от всички регистрирани, като 9% от споровете са частично уредени, а за 44.8% от споровете няма данни да са уредени. 71.3% от всички засегнати наети лица попадат в обхвата на уредени спорове.

Доклад за колективните трудови спорове за периода 2010-2021 г.

През периода 2021-2010 г. в Република България са регистрирани от НИПА общо 152 КТС в 97 предприятия и 3 общини. Близо 99% от засегнатите от КТС наети са работещи в големи предприятия. Най-малко са споровете в малки предприятия с дял наети под 1% от всички наети по КТС и с дял 4.1% от всички регистрирани КТС. Споровете, възникнали в средни предприятия са с дял 24.3%.
През изследвания период най-много спорове са възникнали в предприятия със структури (поделения) в цялата страна (общо 43), следвани от предприятия от Югозападния район (35), Южен централен (28) и Североизточен (15) статистически райони. Най–малко КТС са възникнали в Северен централен район (5). Областта, в която се отчитат най-много спорове, е София столица (13 КТС), следвана от Пловдив (12). За изследвания период най-висок относителен дял на наетите, засегнати от КТС, е в предприятията със структури в цялата страна – 72.9%, следван от област Стара Загора - 8.6%. Според данните за периода най–много действащи КТД към момента на възникване има през 2014 г. (в 80% от споровете) , 2016 г. в 68.2% (от споровете) и 2020 г. – (в 66.7% от споровете). Най-малко са действащите КТД през 2019 г. и 2021 г. – в 14.3% от споровете.
За периода 2021-2010 г. 59.5% от всички спорове са възникнали в обществения сектор и 40.5% в частния. По отношение на колективните трудови спорове, регистрирани в НИПА в частния сектор, впечатление прави равният дял на споровете в националните (30 КТС) и чуждестранните предприятия (30 КТС) за периода 2021 – 2010 г., докато в обществения сектор съотношението между  споровете в предприятията и в държавната администрация е ¾ към ¼.
По отношение на икономическите дейности най-голям е делът на КТС в сектор „Индустрия“- 45.3%. На второ място по брой се нареждат споровете в дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“ (21.6%) и „Държавно управление” (13.5%). Данните показват, че най-голям брой засегнати наети лица от КТС за периода има в дейност „Държавно управление“- близо 39.3% от всички наети, следван от дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“, където процентът също е съществен – над 35% от общия брой.
Най-често предметът на КТС е свързан с изплащане на забавени трудови възнаграждения (59) и увеличение на трудовите възнаграждения (58). След тях се нареждат въпросите свързани с преструктуриране и/или заетост (48) и здравословни и безопасни условия на труд (40). За изследвания период най-малко засегнати са въпросите, свързани с почивки (1).
От гледна точка на вид на спора най-голям дял заемат комбинираните (едновременно за права и за интереси) КТС – 42.1% от всички спорове, регистрирани от НИПА. Делът на засегнатите наети лица при комбинираните КТС е 52.1% от всички наети в предприятия с възникнал КТС. Според данните, с които НИПА разполага, колективните трудови спорове биват уреждани и чрез способи, различни от упоменатите в ЗУКТС. 20.4% от наетите попадат в обхвата на спорове, уредени от друг орган или институция.
За периода 2021-2010 г. до Националният институт за помирение и арбитраж са постъпили седем искания за провеждане на процедура по посредничество. По 4 от исканията за посредничество има образувани процедури, като в три от тях има отказ от провеждане на процедура. Три от четирите процедури завършват с подписано споразумение за уреждане на КТС.
За периода 2021-2010 г. НИПА е образувала 7 арбитражни производства по чл.14, ал.3 ЗУКТС (установяване на минимални дейности по време на ефективна стачка), като през 2010-2011 г. те са най-голям брой – 85% от всички за периода. 20 ефективни стачки са регистрирани от НИПА за периода 2021-2010 г., като в 55% от случаите причина за възникване на стачките е непостигане на споразумение. В 40% от стачките като такава причина е посочена неизпълнение на споразумение, а отказът от преговори е причина за 5% от регистрираните стачки. Делът на уредените КТС за изследвания период е 55.9% от всички регистрирани, като 14.5% от споровете са частично уредени, а за 44.1% от споровете няма данни да са уредени. 72.7% от всички засегнати наети лица попадат в обхвата на уредени спорове.


Анализ на колективните трудови спорове (КТС) за периода 2020-2010 г.

Разработката на доклада е осъществена в изпълнение на дейностите, предвидени в чл.5, т.1.“б“ и чл.8, т.5„б“ от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). Докладът цели да осигури информация относно колективните трудови спорове, която да подпомогне дейността на държавната администрация, социалните партньори, европейските институции, Международната организация на труда (МОТ) и др. Анализът на данните в доклада, под формата на коментари към таблиците и графиките, има за основна цел да бъде в помощ на социалните партньори. Представените данни са генерирани от интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС, която има за цел обезпечаване на информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на индустриалните отношения.

 • През периода 2020-2010 г. са регистрирани общо 136 КТС, възникнали на територията на страната, от които 133 в предприятия и 3 КТС – на общинско равнище.
 • Близо 99% от засегнатите от КТС наети са работещи в големи предприятия. Най-малко са споровете в малки предприятия с дял наети под 1% от всички наети по КТС и с дял 4% от всички регистрирани КТС. Споровете, възникнали в средни предприятия, са с дял 26%.
 • През изследвания период най-много спорове са възникнали в предприятия от Югозападния район (общо 33), следван от предприятия със структури (поделения) в цялата страна (32), Южен централен (27) и Североизточен (15) статистически райони.. Най–малко КТС са възникнали в Северен централен район (5). Областта, в която се отчитат най-много спорове, е София столица (12 КТС), следвана от Стара Загора (10).
 • За периода 2020-2010 г. 57% от всички спорове са възникнали в обществения сектор и 43% в частния. Най-голям е делът на КТС в сектор „Индустрия“- 48%. На второ място по брой се нареждат споровете в дейност „Търговия, транспорт, туризъм и услуги“ (17%) и „Държавно управление” (13%). Данните показват, че най-голям брой засегнати наети лица от КТС за периода. има в дейност „Държавно управление“- близо 40% от всички наети.
 • Най-често предметът на КТС е свързан с изплащане на забавени трудови възнаграждения (58) и увеличение на трудовите възнаграждения (50). След тях се нареждат въпросите свързани с преструктуриране и/или заетост (42) и здравословни и безопасни условия на труд (40). За изследвания период най-малко засегнати са въпросите, свързани с почивки (1) увеличение на ДТВ (4).
 • От гледна точка на вид на спора най-голям дял заемат комбинираните (едновременно за права и за интереси) КТС – 41% от всички спорове, регистрирани от НИПА. Делът на засегнатите наети лица при комбинираните КТС е 51% от всички наети в предприятия с възникнал КТС.
 • За периода 2020-2010 г. до Националният институт за помирение и арбитраж са постъпили седем искания за провеждане на процедура по посредничество. По 4 от исканията за посредничество има образувани процедури, като в три от тях има отказ от провеждане на процедура. Три от четирите процедури завършват с подписано споразумение за уреждане на КТС.
 • За периода 2020-2010 г. НИПА е образувала 7 арбитражни производства по чл.14, ал.3 ЗУКТС (установяване на минимални дейности по време на ефективна стачка), като през 2010-2011 г. те са най-голям брой – 71% от всички за периода.
 • 17 ефективни стачки са регистрирани от НИПА за периода 2010-2020 г., като в 53% от случаите причина за възникване на стачките е неизпълнение на споразумение. В 41% от стачките като такава причина е посочена непостигане на споразумение, а отказът от преговори е причина за 6% от регистрираните стачки. 70% от наетите попадат в обхвата на стачки с причина непостигане на споразумение.
 • Делът на уредените КТС за изследвания период е 41% от всички регистрирани, 16% от споровете са частично уредени, а за 43% от споровете няма данни да са уредени. 51% от всички засегнати наети лица попадат в обхвата на уредени спорове.

Анализ на колективните трудови спорове (КТС), включително стачки през 2015 г.

В анализа колективните трудови спорове са разгледани според:

 • разпределенито им по икономически сектори, териториален признак и видове предприятия;
 • данни за страните по спора
 • вид на обявените и предприетите действия за уреждане на КТС
 • проведени стачни действия и относителни показатели за изгубени работни дни поради стачки, както и участвали работници на 1,000 наети лица;
 • предмет на регистрираните КТС;
 • резултат от КТС.

През 2015 г. са отразени данни за 24 КТС, възникнали в отделни предприятия. От тях постъпилите искания за съдействие от НИПА са две. Проведена е процедура по посредничество по искане на синдиката в едно предприятие, която е прекратена без постигане на споразумение между страните. Другото искане е за арбитраж по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС за минимални дейности по време на стачка. Постановено е арбитражно решение на 19.02.2015 г.


Анализ на колективните трудови спорове (КТС) за периода 2011 г. - април 2014 г.

Докладът е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите по проект за оказване на техническата помощ от Международното бюро по труда (МБТ), регионален офис за Централна и Източна Европа в Будапеща на Националния институт за помирение и арбитраж. Основната цел на доклада е представянето на обобщена информация за регистрираните от НИПА колективни трудови спорове (КТС), използвайки стандарти и технология на отразяване на случаите на КТС, представени от експерти на МБТ в хода на оказваната техническа помощ.
Докладът съдържа преглед на данни и анализ на:

 • регистрирани от НИПА ефективни стачки в периода 2011 г.–април 2014 г.;
 • регистрирани от НИПА протестни действия по повод КТС в периода 2013 г.–април 2014 г.

Анализ на причините за възникване на колективни трудови спорове през 2006 г.

Анализът е изготвен въз основа на поддържана в Института база данни за възникнали и възникващи колективни трудови спорове, колективни трудови конфликти и социално-икономическо напрежение. В анализа са разгледани причините, водещи до възникване на социално-икономическо напрежение и на колективни трудови спорове през 2006 г. по различни браншове/отрасли.

© Национален институт за помирение и арбитраж