A-
A
A+

Други анализи


КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ


Информация за постигнати договорености в колективните трудови договори на равнище "предприятие" към 31.12.2022 г. и периода 2022-2017 г.
(Трудови възнаграждения)

Предмет на анализа са постигнатите договорености между страните по действащите КТД към 31.12.2022 г. на равнище „предприятие“, както и в периода 2022-2017 г. относно трудовите възнаграждения. Подробна информация (таблици и графики) за структурата на анализираните договорености по години за периода 2022–2017 г. е налична на интернет страницата на НИПА в раздел „База данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове“, раздел „Действащи КТД“, подраздел „Данни за договорености“, който съдържа информация за структурата им по групи икономически дейности, основни икономически сектори, големина на предприятията и статистически райони.

Основните изводи от данните по отношение на минималната работна заплата са:

 1. Средно за периода 2022-2017 г., както и към 31.12.2022 г. в 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и съответно обхванатите от тях работници и служители е договорена МРЗ за предприятието, която надвишава установения с ПМС нормативен минимум. Най-често предпочитания начин на договаряне на МРЗ е като фиксирана сума в лева. Наблюдава се слабо изразена тенденция към намаляване на КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, но процентът на наети лица, обхванати от тези КТД, нараства.
 2. Към 31.12.2022 г. средно договорената с КТД МРЗ над установения за страната минимум е 1 115.19 лв., или с 57.1% по-висока, отколкото е МРЗ за страната от 710 лв., докато към 31.12.2017 г. средно договорената с КТД МРЗ е била 596.01 лв. при МРЗ за страната от 460 лв., или с 29.6% по-висока. Темпът на изменение (динамиката) на нарастването на договорената с КТД МРЗ изпреварва темпа на ръст на МРЗ за страната.
 3. Най-голям е делът на КТД с договорена МРЗ над МРЗ за страната в индустриалните дейности, начело с производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, аналогично е разпределението и при наетите.
 4. Делът на КТД с постигната договореност за МРЗ над минимума е с лек превес в обществения сектор, докато относителния дял на наетите в техния обхват е по-висок в частният сектор, като в рамките на частния сектор делът на тези КТД е три пъти по-висок в чуждестранните предприятия, отколкото в националните, а при наетите лица, за които тези КТД са в сила – два пъти по-висок. С действащите към 31.12.2022 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 147.91 лв., а в предприятията от частния сектор – 888.45 лв., като с КТД в предприятията – чуждестранна собственост, договореният размер на МРЗ е 894 лв.
 5. Над половината от КТД с договорена МРЗ над минимума са в малките предприятия, като дела на наетите служители и работници в обхвата на тези договори е най-голям в големите предприятия. Към 31.12.2022 г. средно договорената МРЗ над минимума в малките предприятия е 1 211.35 лв., докато в големите тя е 900.45 лв.
 6. Структурата на КТД с договорена МРЗ над равнището на МРЗ за страната по статистически райони средно за периода 2022-2017 г. е сравнително равномерно разпределена, като най-висок е дела на КТД в Югоизточния район, а при наетите – в Югозападния район.
 7. От всички условия за повишаване на МРЗ в действащите към 31.12.2022 г. КТД, най-често е договаряно условието на определен период от време и на база вътрешен нормативен акт, както и при финансова възможност на предприятието, докато съобразно покритието на работниците и служителите от най-голям относителен дял заемат условията, свързани с периодичната актуализация на МРЗ и равнището на инфлацията, следвани от повишаването на МРЗ, диференцирано по длъжности.

Данни, таблици и графики, отразяващи постигнатите договорености по останалите показатели на анализа са изложени в доклада.

27.06.2023


Основна информация за сключени и действащи (2011–2022 г.) колективни трудови договори

Докладът съдържа основна информация за сключените и действащи колективни трудови договори за периода, като представя данни за сключените КТД и анекси към тях по години, според срока им на действие, по равнища на договаряне, по икономически дейности А21 КИД-2008 НСИ и икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията, териториално разположение и др. Показана е структурата на действащите към 31 декември КТД за изследваните години и наетите лица в техния обхват, за които те са в сила.


Анализ на постигнатите договорености по отношение на минималната работна заплата с КТД на равнище "предприятие" към 31.12.2021 г.

Анализът представя наличната в НИПА информация за постигнатите договорености относно минималната работна заплата между работодатели и организации на работници и служители, съдържащи се в действащите колективни трудови договори (КТД) на равнище „предприятие“ (чл.51а КТ) към 31.12.2021 г. и към края на предходните четири години. Анализът е изготвен във връзка с изпълнение на мерките от Плана на МТСП по Коалиционното споразумение с ангажименти за изпълнение през 2022 година по т. 16 а) с цел предоставяне на информационен ресурс за подпомагане изпълнението на споразумението, както и във връзка с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския Съюз.

Основните изводи от доклада са:

 1. Средно за периода 2021-2017 г., както и към 31.12.2021 г. в 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и съответно обхванатите от тях работници и служители е договорена МРЗ за предприятието, която надвишава установения с ПМС нормативен минимум. Най-често предпочитания начин на договаряне на МРЗ е като фиксирана сума в лева. Наблюдава се слабо изразена тенденция към нарастване на КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, но процентът на наети лица, обхванати от тези КТД, намалява.
 2. Към 31.12.2021 г. средно договорената с КТД МРЗ над установения за страната минимум е 1 058.60 лв., или с 9% по-висока, отколкото е МРЗ за страната от 650 лв., докато към 31.12.2017 г. средно договорената с КТД МРЗ е била 596.01 лв. при МРЗ за страната от 460 лв., или с 29.6% по-висока. Темпът на изменение (динамиката) на нарастването на договорената с КТД МРЗ изпреварва темпа на ръст на МРЗ за страната.
 3. Най-голям е делът на КТД с договорена МРЗ над МРЗ за страната в индустриалните дейности, начело с производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, а по отношение на наетите в обхвата на тези КТД най-голям е техният дял в добивната промишленост.
 4. Делът на КТД с постигната договореност за МРЗ над минимума, както и на наетите в техния обхват е значително по-голям в обществения сектор, като в рамките на частния сектор делът на тези КТД е три пъти по-висок в чуждестранните предприятия, отколкото в националните, а при наетите лица, за които тези КТД са в сила – два пъти по-висок. С действащите към 31.12.2021 г. КТД в предприятия от обществения сектор е договорена МРЗ над установената за страната от 1 084.53 лв., а в предприятията от частния сектор – 844.62 лв.
 5. Над половината от КТД с договорена МРЗ над минимума са в малките предприятия, като дела на наетите служители и работници в обхвата на тези договори е най-голям в големите предприятия. Към 31.12.2021 г. средно договорената МРЗ над минимума в малките предприятия е 1 130.81 лв., докато в големите тя е 809.78 лв.
 6. Структурата на КТД с договорена МРЗ над равнището на МРЗ за страната по статистически райони средно за периода 2021-2017 г. е сравнително равномерно разпределена, като най-висок е дела на КТД в Югоизточния район, а при наетите – в Североизточния район.
 7. От всички условия за повишаване на МРЗ в действащите към 31.12.2021 г. КТД, най-често е договаряно условието на определен период от време и на база вътрешен нормативен акт, както и при финансова възможност на предприятието, докато съобразно покритието на работниците и служителите от най-голям относителен дял заемат условията, свързани с периодичната актуализация на МРЗ и равнището на инфлацията, следвани от повишаването на МРЗ, диференцирано по длъжности.

Основна информация за сключени и действащи (2011–2021 г.) колективни трудови договори


Докладът съдържа основна информация за сключените и действащи колективни трудови договори за 10-годишен период, като представя данни за сключените КТД и анекси към тях по години, според срока им на действие, по равнища на договаряне, по икономически дейности (А21 КИД-2008 НСИ) и икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията, териториално разположение и др. Показана е структурата на действащите към 31 декември КТД за изследваните години и наетите лица в техния обхват, за които те са в сила. 


Анализ на постигнатите договорености по отношение на заплащането на извънредния труд с КТД към 30.09.2020 г.

Информацията, съдържаща се в анализа, е генерирана въз основа на поддържаната от НИПА интегрирана база от данни за колективните трудови договори (КТД) и колективните трудови спорове (КТС), и по-специално данните на равнище на договаряне „предприятие“ – чл. 51а КТ, към 30.09.2020 г., и представя постигнатите договорености относно допълнителните възнаграждения за извънреден труд на минимално установените в чл.262, ал.1 от Кодекса на труда.


Анализ на постигнатите договорености по отношение на минималната работна заплата с КТД към 30.09.2020 г.

Докладът е изготвен във връзка с Предложението на ЕК от 28.10.2020 г. за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския Съюз. В него е обобщена наличната в НИПА информация за постигнатите договорености относно минималната работна заплата между работодатели и организации на работници и служители, съдържащи се в действащите колективни трудови договори (КТД) на равнище „предприятие“ към 30.09.2020 г.

Основните изводи от доклада са:

 • Делът на КТД с договорена МРЗ за предприятието над МРЗ за страната, и наетите лица, за които тези КТД са в сила, нараства за изследвания период – 30.09.2020 г. в сравнение с края на 2019 г., но остава относително нисък – по-малко от 1/3 от действащите КТД на равнище „предприятие“ и наетите лица, обхванати от действието на тези КТД;
 • В някои икономически дейности, предимно от индустрията, делът на КТД и наетите лица в техния обхват, с които е договорена МРЗ над МРЗ за страната, се движи от 2/3 до ¾ от действащите КТД, докато в други икономически дейности няма КТД на равнище „предприятие“, с което да е договорен по-висок размер на МРЗ;
 • Наетите лица, за които са в сила КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от този за страната, са повече в частния, отколкото в обществения сектор, като в рамките на частния сектор броят на КТД с договорена по-висока МРЗ в предприятия, чуждестранна собственост, е близо 3 пъти по-висок, отколкото в националните предприятия, при близо 6% пункта разлика в полза на първите по отношение на наетите лица, за които тези КТД са в сила;
 • КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от МРЗ за страната, са най-малко като относителен дял при малките предприятия, и съответно обхванатите от тях лица също съставляват най-малък процент – около 25%;
 • Съществена е диференциацията на относителния дял на КТД с договорена по-висока МРЗ от тази за страната по административни области, особено по отношение на наетите лица в техния обхват, където тази разлика е в диапазон от над 50% пункта;
 • Величината на договорената МРЗ над МРЗ за страната средно е 897.60 лева към 30.09.2020 г., съпоставена с 837.82 лева към 31.12.2019 г., като за тези периоди коефициентът на съотношението на договорената МРЗ към тази за страната е близо 50%, т. е. там, където има договорена с КТД МРЗ за предприятието, по-висока от МРЗ за страната, средния размер на увеличението е ½ от МРЗ за страната.

Анализ на колективните трудови договори към 30.09.2014 г.

Надзорният съвет на НИПА на свое заседание от 16/12/2014 г. обсъди и прие Анализ на колективните трудови договори към 30.09.2014 г., който съдържа информация относно поддържаната от НИПА база данни за колективни трудови договори в периода 2010-2014 г. В анализа са представени две основни аналитични групировки: структури на въведените в базата данни на НИПА колективни трудови договори, и действащите КТД към края на деветмесечието на 2014 г. Анализът показва, че се запазва устойчива структурата на разпределението на КТД по равнища на договаряне, икономически сектори и териториален признак.


Информационен бюлетин: Колективното трудово договаряне

Целта на информационния бюлетин е да бъде представена статистическа информация за колективното трудово договаряне в страната чрез обобщаване на данни от колективните трудови договори и анекси към тях. Първичният източник на информация е специално създадената в НИПА електронна база данни за постъпилите в НИПА от ИА „ГИТ“ и нейните териториални структури колективни трудови договори, сключени на различните равнища на договаряне. Чрез предварително заложени качествени и количествени показатели се извършва анализ на сключените КТД на базата на различни критерии като: икономическа дейност според класификатори на НСИ, големина на предприятие и т.н.
Информацията в бюлетина обхваща изменението в броя и вида на сключените КТД и анекси към тях, като на основата на тези данни са правят изводи за развитието на процесите на колективно трудово договаряне в страната. Основните показатели за описание на измененията в структурата на сключените колективни трудови договори в страната са: общ брой сключени КТД и анекси; разпределение на сключените КТД и анекси по равнища; разпределение по икономически сектор/отрасъл/бранш; разпределение по териториален признак. Като допълнителни показатели за характеризиране на сключените КТД и анекси на равнище предприятия са използвани: брой обхванати заети лица; големина на предприятията; срок на действие на КТС и анекси, и др. Анализът на показателите се основава на сравнения спрямо предходни периоди. На основата на аналитични групировки на стойностите на показателите в коментарите са направени изводи и констатации относно установени тенденции, средни стойности и дялово разпределение на КТД.


Анализ на базата данни за КТД (01.01.2011-15.09.2011)

В изпълнение на функциите и ангажиментите на Националния институт за помирение и арбитраж за създаване и поддържане на база данни за колективните трудови договори в Република България е изготвен доклад за състоянието ѝ в периода 01.01.2011-15.09.2011 г. Докладът представя колективните трудови договори и анексите, сключени към тях, според:
1. датата на регистрация в ИА „ГИТ“ и дата на подписване – за 2010 г. и 2011 г.;
2. разпределение по дата на регистрация и/или дата на подписване към 15.09.2011 г.;
3. разпределение по административни области;
4. разпределение според вида – КТД или анекс;
5. разпределение според равнището на договаряне – отраслов/браншови, общински или на предприятие/организация;
6. разпределение според икономически дейности по КИД 2008 г.


Анализ на базата данни с КТД за 2009 г.

Във връзка с осъществяването на оперативна цел “Изграждане и поддържане на информационна система за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове” от Програмата за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж за 2010 г. „Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти” (приета с решение на Надзорния съвет на НИПА от 28.09.2009 г.), през 2010 г. бе разработен модел на електронна база данни за колективното трудово договаряне в табличен вид, като са въведени КТД, анекси и допълнителни споразумения, въз основа на данните от които са изготвени обобщени справки, набелязани са проблеми и са оформени предложения.

© Национален институт за помирение и арбитраж