A-
A
A+

Други анализи


АНАЛИЗИ НА ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ ОТ НИПА


Анализ на проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2004-2022 г.

За периода 2022–2004 г. в НИПА са постъпили общо 29 искания за съдействие от НИПА чрез посредничество при уреждане на колективен трудов спор между работодател и работници и служители. Предприятията, които са отправили искане до НИПА за откриване на процедура по посредничество са 26. Две от исканията са обединени в една открита процедура по посредничество, тъй като едното е отправено от няколко териториални структури, а след няколко дни е отправено до НИПА второ искане, съдържащо идентични причини и искания по колективния трудов спор, но от други териториални структури на същата институция. Две от предприятията, отправили искане за съдействие чрез посредничество от НИПА, са се обърнали към Института повторно, за уреждане на нов колективен трудов спор, възникнал между страните в последваща година.


Анализ на проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2004-2021 г.

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

За изследвания период 2021-2004 г. най-голям е делът на постъпилите искания за посредничество от НИПА за годините от 2004 г. до 2011 г. – близо 90% от всички. Подадените искания за посредничество от страна на предприятия в обществения сектор са 55%, при 45% в частния сектор. От структури, част от държавната администрация в рамките на обществения сектор, са подадени 13% от исканията за посредничество, с дял на наетите 5%. В частния сектор исканията от страна на предприятия с чуждестранен капитал са 54%, обхващащи 90% от наетите лица.
Делът на големите предприятия съставлява почти ½ от подадените искания, съответно 93% от наетите. Постъпили са искания от всички статистически райони, от 15 административно териториални области. Близо ¼ от предприятията, подали искане, има действащ КТД към момента на подаване. В близо ¾ от подадените искания за посредничество от НИПА като основание се посочва невъзможност за постигане на споразумение при непосредствените преговори на страните по КТС.
В 97 % от случаите са подадени едностранни искания, като ¾ от тях са отправени от страна на работниците и служителите в предприятието. В едва 18% от едностранните искания е заявено съгласие от ответната страна, като в по-голямата част изразеното съгласие е от страна на работниците и служителите (60%).
За периода 2021-2004 г. за 13 от общо 29 подадени искания е определен посредник, като за периода 2021-2010 г. за 100% от подадените искания е определен посредник. В близо 2/3 от случаите на подадено искане за откриване на процедура по посредничество, посредникът е определян еднолично от директора на института, поради липсата на изразено предпочитание от страна на страните или липсата на постъпило съгласие на ответната страна.
От общо 7 проведени процедури по посредничество след искане за съдействие от НИПА, успешно са приключили 5 – постигнато е споразумение между страните за уреждане на колективния трудов спор.

АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

За изследвания период от НИПА са образувани 17 арбитражни производства. От тях два случая са за доброволен арбитраж по чл. 5, ал.1 ЗУКТС. В 93% от случаите на подадено искане за арбитражно производство, като основание за искането е посочено непостигане на споразумение. Арбитражните производства са най-много (25%) в икономическите дейности С „Преработваща промишленост“ и Н „Транспорт, складиране и пощи“.
Равен е броя на арбитражите от НИПА проведени в обществения и частния сектор, но наетите в предприятията от обществения са 4 пъти повече. Арбитражните производства са проведени само в големи (81%) и средни (19%) предприятия. Арбитражни производства няма единствено в предприятия от Северния централен район, като те са образувани в предприятия от 7 области, а най-голям дял заемат тези, които имат структури в цялата страна – 38%.
В 71% от арбитражните производства, арбитражният орган е съставен от комисия от арбитри, като от своя страна арбитражните комисии са равно разпределени на петчленни или тричленни. Най-голям дял заемат арбитражните производства с 5 или 3 проведени заседания.
Преобладаващо възнаграждението на членовете на арбитражния орган се определя почасово. Средният размер на договореното възнаграждение на арбитрите е практическо еднакво, без значение дали е едноличен или член на арбитражна комисия. Средният размер на разходите за арбитражно производство от НИПА е 2 034 лв.


Анализ на проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2004-2012 г.

Анализът показва, че като основен проблем в следствие на прегледа на посредническите процедури е липсата на изрично съгласие от другата страна по спора за провеждане на процедурата. Една от причините за ниската използваемост на посредничеството при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА е финансовата тежест за страните. Страните по КТС предпочитат посредничеството на синдикални и работодателски структури и експерти и в по-малка степен използват възможността спорът да бъде уреден чрез съдействието на посредник към НИПА. Разрешените чрез посредничество КТС са малко на брой, но половината от осъществените посредничества са завършили с постигнато споразумение между страните за уреждане на колективния трудов спор. Прегледът на осъществените арбитражни производства сочи малка използваемост на способа доброволен арбитраж, за който в българската практика липсват правни традиции. Преобладаващият брой арбитражни производства са по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС – общо 87% от всички процедури. Налага се изводът за предприемане на мерки за създаване на условия чрез промяна на нормативната уредба за по-активно използване на арбитража по чл. 5 от ЗУКТС. Основните проблеми са следните:
- Арбитражните производства към НИПА не са безплатни за страните.
- Липса на арбитражни клаузи в сключените колективни трудови договори.
- Липса на последваща информация за изпълнението на арбитражните решения.


Анализ на проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2003-2011 г.

В периода 2003-2011 г. в НИПА са постъпили общо 9 искания за откриване на процедура по посредничество. По 4 от исканията са осъществени процедури по посредничество - три са завършили с подписване на споразумение между страните за уреждане на конкретния спор и една е приключена без да е подписано споразумение. По останалите 5 искания не са открити и проведени процедури по посредничество поради неполучено съгласие от другата страна по спора. Анализът показва, че процедурата по посредничество не е предпочитана от страните по КТС. Проведени са общо 15 арбитражни производства. От тях само едно не е на равнище „предприятие“. Сред арбитражните дела с най-значителен дял са тези по колективни трудови спорове в секторите „Транспорт, складиране и пощи”, „Строителство”, „Енергетика” и „Преработваща промишленост”.

© Национален институт за помирение и арбитраж