A-
A
A+

Анализи на колективното трудово договаряне на регионално ниво


НИПА изготвя анализи на колективни трудови договори (КТД) на регионално ниво, в които се изследват спецификите на колективното трудово договаряне на равнище "предприятие" и на общинско равнище в териториалния обхват на административни области и статистически райони. Анализите на КТД на равнище "предприятие" по области целят съпоставяне на постигнатите договорености с нормативната уредба, регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в рамките на дадена област, и в състава на даден статистически район. Анализите на колективните трудови договори на териториално ниво се изготвят по единна структура, която има следния обхват:

  • Икономическа характеристика на областта;
  • Структура и динамика на сключените КТД в областта в сравнителен анализ спрямо статистическия район и цялата страна;
  • Структура и динамика на действащите КТД в областта в сравнителен анализ спрямо статистическия район и цялата страна;;
  • Аналитична оценка на договорените показатели в КТД в съответствие с нормативната уредба;
  • Информация за възникнали колективни трудови спорове в предприятия от областта.

Анализът на колективното трудово договаряне в Област Шумен е третият анализ на областно равнище, изготвен от НИПА. Анализът съдържа информация за сключените и действащи КТД в област Шумен, както и за постигнатите между страните договорености към 30.06.2018 г. Според анализа, който изследва над 100 показатели на трудовото договаряне, Област Шумен се нарежда на девето място сред всички области в страната по брой сключени КТД и анекси към тях за периода 2010 г. - 30.6.2018 г. Над 94% от действащите КТД средно за изследвания период са сключени за период от 2 и 1 години, като средният процентен дял на наетите работници и служители, за които те са в сила, е 83%. С най-голям дял на действащи КТД са малките предприятия, които формират 48.1% от всички. На второ място по дял са КТД в средните предприятия – съответно с дял от 35.4% средно за периода. В териториално отношение данните показват, че за изследвания период във всички общини в състава на област Шумен има сключени КТД и анекси към тях.


Разработеният от НИПА анализ представя информация за структурата на сключените КТД и анекси към тях, както и на действащите към 31.12.2016 г. КТД по равнище на договаряне, област, община, местоположение, работодател, големина и собственост на предприятието, икономическа дейност, срок на действие, вид на анекса, и др., както и информация за постигнати конкретни договорености относно условията на труд, и съответно параметри на действащите КТД като: трудови възнаграждения, отпуски, заетост, квалификация, здравословни и безопасни условия на труд, обезщетения, социално – битово и културно обслужване, социален диалог и взаимоотношения между страните.
Анализът на състоянието на колективното трудово договаряне в област Кърджали, направен на основата на данните от действащите към 31.12.2016 г. КТД, дава основание да бъдат направени няколко основни заключения:
1. Налице е разширяване на обхвата на КТД по групи икономически дейности, в сравнение с предходни периоди;
2. По много от съществените области на договарянето, съдържащи се в КТД, има постигнати договорености над минимално установените в нормативната уредба, като МРЗ, допълнителните трудови възнаграждения, отпуски, обезщетения, възможности на фонд "СБКО";
3. Разширен е обхвата на лицата в обхвата на колективното трудово договаряне, за които КТД са в сила, по групи икономическите дейности и формите на собственост на субектите, в които са сключени КТД.


НИПА разработи пилотен анализ на колективното трудово договаряне в област Враца към 31.03.2016 г. Следва да бъде отчетен приносът и съдействието, което социалните партньори от област Враца оказаха на НИПА при разработването и въвеждането на интегрираната база от данни за КТД и КТС. В периода 2012–2016 г. експерти на социалните партньори от областта са участвали в организирани от НИПА форуми, работни срещи и дискусии, давали са становища, участвали са в събирането, обработката и анализа на информация, свързана с изграждането на национални бази данни за колективното договаряне и разрешаването на трудови конфликти, както и са допринесли в голяма степен за пилотното провеждане на тест на разработения инструментариум за проследяване на колективни трудови спорове. Осъщественото сътрудничество между НИПА и Областния съвет за тристранно сътрудничество – Враца позволиха да бъде извършен детайлен преглед на процесите на колективно трудово договаряне в областта и да бъде разпространен натрупания опит в публикуваните от НИПА анализи и доклади.
Изследването на структурата и динамиката на сключените и действащите КТД показва, че КТД в област Враца намаляват с по-слаби темпове, отколкото средно за страната. Като резултат, обхванатите от КТД наети лица в област Враца към края на месец март 2016 г. са намалели с 7%, спрямо същия момент на 2014 г., докато за страната този спад е 12.5%.

© Национален институт за помирение и арбитраж