A-
A
A+

Анализи на браншови КТД в сектор "Водоснабдяване и канализация"


Анализът на Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, подписан на 27.04.2016 г., в сила от 01 май 2016 г. показва, че чрез договарянето на браншово ниво на БКТД - 2016 страните са договорили повисоки нива от заложените в националното законодателство минимални трудови стандарти. Постигнатите договорености свидетелстват за обвързването на социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения в предприятията и на национално равнище, както и на съществуващото доверие и стабилитет на отношенията между партньорите. Анализът показва много висока степен на съгласуваност на договорените клаузи в колективните трудови договори на равнище предприятие с договореностите на равнище бранш, като са изключение случаите в които договореностите на равнище предприятие са по-ниски от тези постигнати на повисокото равнище на договаряне.


За първи път социалните партньори се обръщат към НИПА за разработване на анализ на БКТД, по който са страни, преди да отправят общо искане да министъра на труда и социалната политика за неговото разпростиране върху целия бранш (съгласно чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда). Страните договарят ръст на показателите в БКТД от 2010 г. спрямо тези в БКТД от 2008 г., а в БКТД 2012 г. е постигнат стабилитет на договореностите за следващия период на действие на договора. При сравняване на постигнатите договорености в трите БКТД се отчита нарастване на размера на минималното основно трудово възнаграждение за 2012 г. спрямо 2008 г. с 12%. Договорен е по-висок размер на основното трудово възнаграждение за работниците и служителите в бранша - 4% спрямо размера на МОД за 2012 г. При разпростиране на БКТД този по-висок размер на основното трудово възнаграждение ще се прилага и спрямо работещите във всички предприятия от бранша. В БКТД от 2012 г. е договорено и завишение в размера на основния и допълнителния платен годишен отпуск, съответно с 10% и с 20%.

© Национален институт за помирение и арбитраж