A-
A
A+

Анализи на БКТД в Бранш "Производство на пиво и малц"


АНАЛИЗ НА БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ (30.01.2018 г.) И ДЕЙСТВАЩИТЕ КТД НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ БРАНША КЪМ 15 МАРТ 2018 г.

Основните задачи, които си поставя анализът са да предостави информация за колективното трудово договаряне в пивоварния бранш, като по този начин се подпомогнат социалните партньори в процеса на колективно трудово договаряне, да се установят договореностите в КТД на предприятията, които надвишават постигнатото в БКТД и минималните трудови стандарти, както и добрите практики, с цел информираност на страните в предстоящото колективно трудово договаряне по предприятия, след сключването на БКТД 2018.


АНАЛИЗ НА БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ 2015 Г.

Анализът показва, че в рамките на изхода от кризата, състоянието в бранша свидетелства за устойчиво възстановяване през последните две години. Намаляването на производството и продажбите в предходния период не са се отразили на социалния диалог както по отношение на минималните осигурителни доходи, така и на колективното трудово договаряне, което се вижда от сравнителната таблица. Отбелязани са спецификите и добрите практики в договореностите, наблюдавани в бранша: договаряне срок на действие на БКТД с цел недопускане на период, в който за работниците и служителите да бъдат лишени от договореностите в БКТД; подходът - МОД да стават минимални трудови възнаграждения по категории персонал; справедливото разпределение на резултатите за заплащане труда; договорености за информиране и консултиране във връзка с процеса на цялостното производство и бизнес резултатите на предприятието; развитие на органа за социално сътрудничество чрез създаване на Паритетни комисии; обръщане към НИПА при възникване на КТС по неизпълнение на КТД. Изводът от анализа е, че през 2015 г. са договорени по-добри условия както в бранша като цяло, така и в предприятията, в сравнение с договореното от 2009 г. насам.


КРАТЪК АНАЛИЗ НА БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ 2011 г. 

Във връзка с обявената от министъра на труда и социалната политика процедура по разпростиране на подписания на 20.05.2011 г. Браншов колективен трудов договор за пивоварния бранш (БКТД), НИПА изготви доклад “Кратък анализ на браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш”. В анализа са представени новите моменти в БКТД и са допълнени някои от основните изводи и констатации, съдържащи се в предходния анализ. Целта е да се съпоставят постигнатите договорености в колективния договор за 2011 г. за работещите в отрасъла със законовата и подзаконова рамка, регламентираща минималните трудови стандарти в Република България. Използваният метод е сравнителен анализ на БКТД (сключен на 26.12.2006 г.) и БКТД (сключен на 14.09.2009 г.) и БКТД (сключен на 20.05.2011 г.), както и идентифициране на новите моменти в постигнатите договорености в БКТД 2011 г. от гледна точка на съответствие с нормативните разпоредби. Анализът показва, че в БКТД 2011 са постигнати минимални трудови стандарти за предприятията в пивоварния бранш, които са по-благоприятни в сравнение с нормативно утвърдените минимални изисквания по отношение на възнаграждения, отпуски, обезщетения, заетост, безопасни условия на труд, социални разходи и повишаване на квалификацията на работниците и служителите.
В резултат от направените коментари в Краткия анализ страните приеха два от установените проблеми за достатъчно сериозни, за да ги предоговорят, и още в началото на м. юли. 2011 г. подписаха в тази връзка Анекс към БКТД. С него се договарят отпадането на текстовете, касаещи срочни ограничения и ангажименти за повторно подаване на заявление за присъединяване при подписване на анекс към БКТД, регламентирани в неговите чл. 67, т. 2 и т. 5.
Страните по БКТД са отправили искане действащият договор да бъде разпрострян съгласно чл.51б, ал.4 от Кодекса на труда. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов разпростира със заповед  от 25.11.2011 г. действието на анализирания БКТД. По този начин клаузите на БКТД се прилагат за всички предприятия и всички заети в икономическите дейности, обхванати от пивоварния бранш.


Анализът показва, че въпреки негативните тенденции на спад в продажбите в пивоварната индустрия, породен от икономическата криза, работодателите и синдикатите са демонстрирали висока степен на зрялост и успешно социално сътрудничество. Водените преговори и постигнатите договорености свидетелстват за обвързването на социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения в предприятията и на национално равнище. Браншовите структури на социалните партньори имат съществен принос към формирането на организационната култура и корпоративната социална отговорност и тяхното приложение. Положителни моменти са приетите “Кодекс за отговорна търговска комуникация и стандарти на обединените в “Съюз на пивоварите в Република България” производители на пиво и “Харта за етичните стандарти на социалните партньори”, изработена от браншовите синдикални структури на КНСБ и КТ “Подкрепа”. Утвърдена практика в пивоварната индустрия е договореността, че минималните осигурителни доходи стават и минимални работни заплати. По този начин минималните възнаграждения за работещите в бранша се индексират ежегодно в зависимост от фактори като темп на инфлация, жизнено равнище, икономическо и финансово състояние на предприятията. Регистриран е фактически ръст в договорените възнаграждения на браншово ниво за 2010 г. с около 10% за всички категории персонал. Постигнати са минимални трудови стандарти за предприятията в бранша, които са по-благоприятни в сравнение с нормативно утвърдените минимални изисквания по отношение на възнаграждения, отпуски, обезщетения, заетост, безопасни условия на труд, социални разходи и повишаване на квалификацията на работниците и служителите. Като добри практики за подобряване на конкурентоспособността на предприятията в бранша и на мотивацията на работещите могат да бъдат посочени реализирането на програми за професионално развитие на кадрите с включване в учебни планове и мероприятия, инициативата “състезание на идеи”, прилагането на «ротация на работното място» в някои фирми. Подходът на мултинационалните компании по отношение на социалното сътрудничество може да се оцени като насърчаващ срещите по информиране на персонала и синдикатите за състоянието и перспективите за развитието на предприятията.

© Национален институт за помирение и арбитраж