A-
A
A+

АНТИКОРУПЦИЯ


Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) регламентира мерките, които набелязва в борбата и противодействието с корупцията. С тях се цели повишаване на доверието към служителите на НИПА, повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики в държавната администрация и създаване на гаранции за прозрачност и отчетност при изпълнение на дейността от служителите на НИПА. Създаден е Регистър на постъпили сигнали и/или жалби за корупция срещу действия на служителите на НИПА.


ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ
ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител на НИПА може да бъде подаден по някой от следните начини:
 
1. На адреса на НИПА: гр. София, пк 1618, кв. „Овча купел“, ул. “Боряна“ №59, бл.215А, ет.1, ап.1
2. На място в деловодството на НИПА на посочения адрес.
3. На телефон: +359 (2) 4253750
4. Чрез кутия, поставена след входа в сградата на блок 215А, ет.1, на посочения адрес.
5. На електронна поща: office@nipa.bg

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

При подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, той следва да съдържа:

 • Три имена на подателя;
 • Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител;
 • Адрес за кореспонденция, електронна поща;
 • Телефон за контакт;
 • Данни за институциите, които вече са информирани.
 

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението и др. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.“

За анонимни сигнали се считат:

 • получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.
 
За анонимни се считат и сигнали, за които е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират (не отговорят) на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят. За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала, считано от датата на подаването на сигнала

При подаване на сигнал за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси той следва да съдържа:

Реквизитите на чл.6, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (обн., ДВ, бр.81/02.10.2018 г.), както следва:

 • Органа, до който се подава;
 • Трите имена, ЕГН, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
 • Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 • Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 • Дата на подаване на сигнала;
 • Подпис на подателя.
 
Ако сигналът не съдържа някои от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок, сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) - 2018-2021 г.


АРХИВ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗПУКИ)


ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ

Мерки на НИПА за борба и противодействие с корупцията 2020 г. Изтегли файл
Утвърден Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към МТСП за 2022 г. Изтегли файл
Заповед РД-01-27-28.01.2022 г. за утвърждаване на Антикорупционен план Изтегли файл
Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на МТСП и ВРБ към МТСП за 2021 г.
Изтегли файл
Утвърден Антикорупционен план на МТСП и ВРБ към МТСП за 2021 г. Изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж