A-
A
A+

ДО

ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ НИПА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщаме се към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) за съдействие за уреждане на колективен трудов спор чрез арбитраж по реда на чл. 5 - 8 от ЗУКТС:
1. Представители на работниците и служителите
2. Представител/и на работодателя(Кратко и ясно формулиране на предмета на колективния трудов спор и причините, довели до него)
ІV. ИСКАНИЯ НА СТРАНИТЕ:


А. ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР
Б. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
VII. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

© Национален институт за помирение и арбитраж