A-
A
A+

ДО

ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТАЧКА НА МИНИМАЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ЗУКТС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщаме се към Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА) за съдействие за уреждане на спор за определяне на минимално необходими дейности по време на стачка по чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС чрез арбитраж.1. Представители на работниците и служителите
2. Представител/и на работодателяА. ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР
Б. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
IV. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

© Национален институт за помирение и арбитраж