A-
A
A+

ДО

ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ИСКАНЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТАЧКА НА МИНИМАЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ЗУКТС

 

На основание чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС се обръщаме към Националния институт за помирение и арбитраж за съдействие чрез откриване на арбитражно производство с цел осигуряване на условия за осъществяване през време на стачка на минимални дейности 
І. СТРАНИ ПО КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ СПОР (чл. 1, ал.2 от ЗУКТС):
1. Представители на работниците и служителите
2. Представител/и на работодателя
А. ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР
Б. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО:
VI. КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СПОРА:
С уважение:

© Национален институт за помирение и арбитраж