A-
A
A+

Арбитражни производства към НИПА


Националният институт за помирение и арбитраж поддържа информационна база данни за арбитражните производства чрез създаден за целта специален регистър в електронен формат. В него се съдържа подробна информация за основните параметри на всички арбитражни производства от създаването на Института.


Арбитражни производства по реда на чл.5 и следващите от ЗУКТС

При непостигнато споразумение между страните в хода на непосредствените преговори, необходимите предпоставки за да бъде образувано и проведено арбитражно производство по реда на чл. 5 ЗУКТС са:
           1. Наличие на писмено споразумение между страните за разглеждане и разрешаване на колективния трудов спор от Арбитражен орган към Института;
           2. Искането да бъде подписано и подадено в НИПА от двете страни по спора или техни представители.


"КРЕМИКОВЦИ" АД - 2009 г.


Арбитражното производство е по колективния трудов спор на равнище "предприятие". Предмет на спора между страните е сключване на нов колективен договор. Определена е петчленна арбитражна комисия в състав: Стефка Георгиева – Председател и членове: Валентина  Зартова, Румен Симеонов, Иван Сотиров, Марияна Бъркашка. Арбитражното производство е проведено в „Кремиковци” АД. Арбитражното производство приключва с постановяване на арбитражно решение, с което арбитражната комисия указва на страните, че трудовото и търговското законодателство не препятстват сключване на нов колективен трудов договор след откриване на производство по несъстоятелност в предприятието.


Отрасъл "Образование" - 2004 г.


Арбитражното производство е по колективен трудов спор на ниво "Отрасъл", относно системата на заплащане в отрасъл “Средно образование”. Определена е петчленна арбитражна комисия в състав: Стойна Сербезова – Председател и членове: Веселина Тенева, Иван Сотиров, Марияна Бъркашка, Емил Мингов. Арбитражното производство е проведено в Министерството на образованието и науката. Постигнато е арбитражно споразумение и е постановено арбитражно решение, с което арбитражният орган уважава искането на синдикалните организации в отрасъл „Средно образование”, като задължава министъра на образованието и науката да внесе в Министерски съвет искане за увеличаване на работните заплати на работещите в отрасъла.  


Арбитражни производства по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС

Необходимите предпоставки за да бъде образувано и проведено арбитражно производство по реда на чл.14, ал.3 ЗУКТС са:
          1. Непостигнато споразумение между страните за определяне на минимално необходими дейности по време на ефективна стачка по реда на чл.14, ал.1 ЗУКТС;
          2. Подадено искане до НИПА спорът за определяне на минимално необходимите дейности по време на ефективна стачка да бъде решен от Арбитражен орган от всяка една от страните, съвместно или независимо една от друга.


Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация" - 2022 г.


На 2 ноември 2022 г. в Националния институт за помирение и арбитраж е получено искане от представители на работници и служители за откриване на арбитражно производство от НИПА по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Основанието за искането е невъзможност за постигане на споразумение между работодателя и синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ като представител на работниците и служителите съгласно чл. 14, ал. 1 ЗУКТС. Към искането са приложени два проекта на споразумение по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС – от страна на представителите на работниците и служителите, и от страна на работодателя.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), и в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на НИПА, със заповед ПА 03-00013/07.11.2022 г. и в срока по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС от 3 работни дни, за арбитражен орган е определен едноличен арбитър Минчо Коралски, арбитър на НИПА под № 23 в Списъка на арбитрите (ДВ, бр. 35 от 12.04.2013 г., промяна бр. 51 от 07.07.2015 г.), и е насрочено арбитражно заседание.
На 8 ноември 2022 г. от 10:30 часа в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе арбитражното заседание за определяне на минимални дейности в случай на стачка по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. На заседанието присъстваха страните по спора – изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ г-н Бойко Рановски, с екип, и председателят на Стачния комитет, г-н Александър Иванов, с юрист.
На основата на представените от двете страни проекти на споразумение и с решаващото съдействие на арбитъра г-н Минчо Коралски, в хода на арбитражното производство по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС страните постигнаха споразумение относно минималните дейности, които биха се осъществили в условия на стачни действия в ИА „Автомобилна администрация“. Арбитражното производство приключи с определение на арбитъра за одобрение на споразумението между страните, с което арбитражната процедура бе прекратена.





"МБАЛ - Добрич" АД - 2022 г.


Арбитражното производство е образувано по искане от Синдиката на българските медицински сестри (СБМС) като представители на работници и служители за откриване на арбитражно производство от НИПА по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС за определяне на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение в „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич. Основанието за искането е невъзможност за постигане на споразумение между работодателя и работниците съгласно чл. 14, ал. 1 ЗУКТС. В изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС и Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), със заповед ПА-03-00003/24.10.2022 г. в законово установен срок по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Валентина ЗартоваЕвгени Янев и Бонка Колева.
В изпълнение на разпоредбите на ЗУКТС, Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА) и съгласно заповед ПА-03-00003/24.10.2022 г. в „МБАЛ-Добрич“ АД на 25.10.2022 г. от 17:45 и 26.10.2022 г. от 9:00 часа се проведоха две заседания на арбитражния орган. И на двете заседания присъстваха представители на страните по спора относно определянето на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за живота и здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или постъпили за болнично лечение в „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич. Работодателят се представляваше от изпълнителния директор д-р Георги Желязков и екип, а работниците и служителите – г-жа Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински сестри, като представляваща Стачния комитет, с екип.
В хода на арбитражното заседание, проведено на 25.10.2022 г. в заседателната зала на „МБАЛ - Добрич“ АД, страните размениха своите предложения относно обема и съдържанието на минималните дейности, които трябва да се изпълняват при стачка, като изразиха становища, коментари и възраженията по тях, както и своето съгласие/несъгласие с предложенията и аргументите на насрещната страна. По някои от предложенията бяха установени сходни позиции, но по повечето се откроиха съществени различия. Фактически в хода на арбитражното производство се проведоха преговори между страните за постигане на споразумение по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС. С цел да бъде постигнато съгласие между страните относно минималните дейности по време на стачка и да бъде изготвено пълно или частично споразумение между тях, което да бъде одобрено от арбитражната комисия, председателят на арбитражната комисия насрочи със съгласието на страните ново заседание на следващия ден – 26.10.2022 г. След приключване на първото заседание на арбитражната комисия страните продължиха преговорите помежду си без участието на арбитражния орган. На второто заседание бе установено, че страните не са постигнали нито пълно, нито частично споразумение относно минималните дейности в случай на стачка. Арбитражното решение е постановено в законовия срок.


„ТИТАН-АС" ЕООД, клон Видин - 2015 г.


Арбитражното производство е образувано по искане на Стачен комитет, избран от работници и служители при „ТИТАН-АС" ЕООД, клон Видин срещу работодателя. Искането е за осигуряване на условия за осъществяване на минимално необходими дейности по време на стачката, чието неизпълнение или спиране би могло да създаде опасност за задоволителното комунално-битово обслужване на населението, както и да нанесе непоправими вреди върху природната среда.
Със Заповед на директора на НИПА е определена Арбитражна комисия в състав - Даниел Янев - Председател, и членове - Минчо Коралски и Радка Йосифова. Арбитражната комисия, е изслушала представителите на страните по спора и ги е приканила към постигане на споразумение. Поради непостигане на споразумение в хода на производството, Арбитражната комисия се е произнесла с решение, с което е задължила страните по спора да осигурят т. нар. "минимални дейности" за времето на ефективните стачни действия.





„Мини Марица Изток” ЕАД-Раднево - 2011/2012 г.


Делото е образувано по искане на работниците и служителите от „Мини Марица Изток” гр. Раднево, представлявани от Стачния комитет срещу „Мини Марица-Изток” гр. Раднево с предмет – споразумение по чл.14, ал.1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). Причините за възникване на спора между страните са непостигане на споразумение между работниците и служителите, и работодателя за дейностите по чл.14, ал.1 ЗУКТС.
Със Заповед на директора на НИПА е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Валентина Зартова – Председател и членове: Минчо Коралски и Евгени Янев. Арбитражното заседание е проведено на 03.01.2012 г. в град София, в седалището на НИПА. На насроченото заседание, работодателят не се е явил и не е изпратил представител, поради което е постановено арбитражно решение, като Арбитражната комисия е утвърдила минимално необходимите дейности по време на стачката на работниците и служителите в „Мини Марица Изток” гр. Раднево.





"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - 2011 г.


Арбитражното производство е образовано по искане на Стачен комитет на работниците и служителите срещу Холдинг “БДЖ” ЕАД. Искането е за определяне на минимално необходими дейности за задоволително транспортно обслужване на населението при предприемане на ефективни стачни действия по ЗУКТС.
Със Заповед на директора на НИПА е определен едноличен арбитър Иван Сотиров. Арбитражното производство е проведено в гр. София, в седалището на работодателя. Проведени са две арбитражни заседания, на които освен представените от страните писмени документи, са приети и обсъдени служебно изисканите от Арбитъра две транспортно-технически експертизи от арбитражните производства в БДЖ “Пътнически превози” ЕООД и в БДЖ “Товарни превози” ЕООД.
Постановено е решение, с което е установено, че Холдинг БДЖ" ЕАД притежава качеството "Превозвач" по смисъла на Закона за железопътния транспорт (вкл. чл.51 от ЗЖпТ) и са опредени минимално необходимите дейности по време на стачка, като е утвърден График за работа на персонала на "Холдинг БДЖ" ЕАД при ефективни стачни действия, обявени едновременно или поотделно в "Холдинг БДЖ" ЕАД, в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, в "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД и в ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".


“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД - 2011 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от представители на работниците и служителите в “БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД. Със Заповед на директора на НИПА е определен едноличен арбитър Евгени Янев. Арбитражното производство е проведено в гр. София, в седалището на работодателя. На двете арбитражни заседания са изслушани позициите на страните и експертното заключение на назначеното по тяхно искане вещо лице.

Постановено е арбитражно решение, с което са определени минимални дейности по време на стачка, като е утвърден времеви работен график, при който работещите в “БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД са длъжни да изпълняват трудовите си задължения при условията на ефективни стачни действия.


“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД - 2011 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от представители на работниците и служителите в “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД. Със Заповед на директора на НИПА е определен едноличен арбитър Асен Велинов.
Арбитражното производство е проведено в гр. София, в седалището на работодателя. По делото е изслушана експертиза на вещо лице. Поради невъзможност за постигане на споразумение между страните в хода на арбитражното производство, е постановено арбитражно решение, с което са определени минимално необходимите дейности по време на стачка, като е утвърден времеви работен график, в който работниците и служителите в “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД са задължени да изпълняват трудовите си задължения при условията на ефективни стачни действия.


ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НКЖИ" - 2011 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от представители на работниците и служителите в ДП “НКЖИ“. Със Заповед на директора на НИПА е определен едноличен арбитър Иван Сотиров.
Арбитражното производство е проведено в гр. София, в седалището на работодателя. Проведени са две арбитражни заседания и е постановено арбитражно решение, с което са определени минималните производствени дейности по време на стачка, като е утвърден работен график за изпълнение на трудовите задължения на персонала при ефективни стачни дейности в ДП "НКЖИ".


“РЕМОТЕКС РАДНЕВО” ЕАД - 2010 г.


Искането за образуване на Арбитражно производство е подадено от Стачен комитет на работниците и служителите при “РЕМОТЕКС РАДНЕВО” ЕАД. Със заповед на директора на НИПА е определен едноличен арбитър Иван Сотиров.
Арбитражното производство е проведено в гр. Раднево, в седалището на работодателя. Поради непостигане на споразумение между страните, е постановено арбитражно решение, с което са определени минимално необходимите производствени дейности по време на стачка и е осигурен персонал в поделенията на дружеството при непрекъснат процес на работа.


ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НКЖИ" - 2009 г.


Искането за образуване на арбитражното производство е подадено от представителите на работниците и служителите в ДП "Национална Компания Железопътна Инфраструктура”. Със Заповед на директора на НИПА е определена петчленна арбитражна комисия в състав: Румен Симеонов – Председател и членове: Валентина Зартова, Владимир Михайлов, Диана Ангелова, Минчо Коралски.
Арбитражното производство е проведено в гр. София, в седалището на работодателя. Поради постигане на споразумение в хода на арбитражното производство относно минимално необходимите дейности по време на стачка, представителите на работниците и служителите са оттеглили искането си. Поради това, арбитражното производство е прекратено с определение на Арбитражната комисия.


„МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „МИРОЛИО НОВА ЗАГОРА” ЕООД - 2008 г.


Искането за образуване на арбитражното производство е подадено съвместно от представители на работниците и служителите в двете предприятия, и от работодателя - „Миролио България” ЕООД, „Миролио Нова Загора” ЕООД. Със заповед на директора на НИПА е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Евгени Янев – Председател и членове: Димитър Марков и Силвия Павлова.
Арбитражното производство е проведено в „Миролио България” ЕООД - гр. Елин Пелин. Арбитражната комисия е разделила арбитражния процес на две производства - за двете отделни предприятия, поради което по делото са постановени две арбитражни решения. По първото производство - за „Миролио България” ЕООД, е постановено арбитражно решение, с което производството е прекратено, поради липса на спорен предмет, по смисъла на чл.14 ал.1 ЗУКТС. По второто производство - за "Миролио Нова Загора" ЕООД, е постигнато споразумение между страните в хода на процеса, поради което арбитражното производство е приключило с постановяване на решение, с което е утвърдено постигнатото между страните споразумение. Решението е подписано с особено мнение на един от членовете на арбитражната комисия.


„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - 2008 г.


Искането за образуване на арбитражното производство е подадено от работници и служители, представлявани от Стачен комитет при „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД. Със заповед на директора на НИПА е определена петчленна арбитражна комисия в състав: Емил Мингов – Председател и членове: Веселина Йорданова, Диана Ангелова, Минчо Коралски, Стойна Сербезова.
Арбитражното производство е проведено в гр. София. Поради непостигане на споразумение, арбитражната комисия е постановила решение, с което се е произнесла по определяне на дейностите, които следва да бъдат осъществявани в „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД по време не ефективна стачка, в съответствие с изискванията на чл.14 ЗУКТС.


„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД - 2007 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от работници и служители, представлявани от Стачен комитет при „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД. Със заповед на директора на НИПА е определена петчленна арбитражна комисия в състав: Веселина Йорданова - Председател и членове: Валентина Зартова, Евгени Янев, Румен Симеонов, Стойна Сербезова.
Арбитражното производство е проведено в седалището на Национален институт за помирение и арбитраж. Арбитражната комисия е установила, че между страните е постигнато споразумение за минимално необходимите дейности по време на стачка, като е останала една спорна точка, по която арбитражната комисия се е произнесла с решение. Решението е подписано с особено мнение от един член на арбитражната комисия, като същото е приложено към решението и е неразделна част от него.


„БАЛКАНИ ЛК” ЕООД, ГР. БУРГАС - 2007 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от работници и служители, представлявани от Стачен комитет в „Балкани ЛК” ЕООД. Със заповед на директора на НИПА е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Евгени Янев – Председател и членове: Кирил Бинев и Недялка Николова.
Арбитражното производство е проведено в гр. Бургас, като е постановено арбитражно решение на основание чл.14, ал.3 ЗУКТС, с което арбитражната комисия е посочила и утвърдила видовете минимални дейности и брой работници и служители по време на стачката.


МБАЛСМП „Н.И.ПИРОГОВ”, СОФИЯ - 2007 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от работодателя.  Със заповед на директора на НИПА е определена петчленна арбитражна комисия в състав: Валентина Зартова – Председател и членове: Адриана Тодорова, Георги Георгиев, Димитър Марков, Стойна Сербезова.
Арбитражното производство е проведено в сградата на МБАЛСМП „Н.И.ПИРОГОВ” и е приключило с решение, с което арбитражната комисия е утвърдила спешните и неотложни дейности, които са минимално необходими по време на стачката.


"ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ - 2007 г.


Искането за образуване на арбитражното производство е подадено от Стачен комитет, като представител на работниците и служителите в предприятието. Със заповед на директора на НИПА е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Валентина Зартова – Председател и членове: Марияна Бъркашка и Иван Сотиров.
Арбитражното производство е проведено в седалището на Национален институт за помирение и арбитраж. Изслушани са становищата на страните, както и становищата на компетентни специалисти, относно спецификата на производствените процеси в "ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ. Арбитражната комисия е постановила решение, с което на основание чл 14, ал.3 ЗУКТС е утвърдила видовете минимални дейности и брой работници и служители, които да осигурят производствения процес по време на стачката, при минимално необходимите за пещите температура и капацитет.


"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС ПЛОВДИВ" АД - 2004 г.


Искането за образуване на арбитражно производство е подадено от представителите на работниците и служителите в предприятието. Със заповед на Министъра на труда и социалната политика е определена тричленна арбитражна комисия в състав: Валери Апостолов – Председател и членове: Асен Велинов и Диана Ангелова.
Арбитражното производство е проведено в Национален институт за помирение и арбитраж и е приключило с утвърждаване на арбитражно споразумение по чл.14, ал.3 ЗУКТС, постигнато между страните в хода на арбитражното производство. Споразумението е утвърдено от арбитражната комисия.

© Национален институт за помирение и арбитраж