A-
A
A+

Критерии за подбор на посредници и арбитри


Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), Надзорният съвет приема критерии за подбор и утвърждава списъците на посредниците и арбитрите, изготвени по предложения на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и на държавата, като обнародва утвърдените списъци в "Държавен вестник".

В изпълнение на закона, Надзорния съвет на НИПА свое заседание от 20 февруари 2002 г. прие Критерии за подбор на посредници и арбитри към НИПА. Лице, предложено за включване в Списъците на арбитрите към НИПА, следва да отговаря на следните критерии, както следва:

1. Да има професионален опит в областта на трудовото и осигурителното право най-малко 3 (три) години;

2. Да се ползва с добро име и авторитет в професионалните среди и обществото;

3. Да притежава други знания, опит или умения, от съществено значение за уреждането на колективни трудови спорове;

4. Арбитрите трябва да бъдат правоспособни юристи.


Критерии за подбор на посредници и арбитри

© Национален институт за помирение и арбитраж