A-
A
A+

Образци на документи в процедури по арбитраж към НИПА


В съответствие с Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА) и за улеснение на страните по спора, са разработени примерни образци на документи, които са предоставени за ползване.
В примерното писмено искане за доброволен арбитраж при взаимно съгласие между страните по чл.6 ЗУКТС и чл.17, ал.1 от ПОПАУКТСНИПА се съдържат необходимите реквизити за образуване на арбитражното производство. Примерното писмено искане за задължителен арбитраж за определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка по чл.14, ал.3 ЗУКТС и чл.23, ал.1 от ПОПАУКТСНИПА съдържа същите реквизити. Съществената разлика при това искане е, че то може да бъде предявено и едностранно. В случай, че при предявяване на искането бъдат установени пропуски и недостатъци, директорът на НИПА дава указания за отстраняването им.

ОБРАЗЕЦ НА СЪВМЕСТНО ИСКАНЕ ЗА ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ КЪМ ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА

ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА УКАЗАНИЯ НА ДИРЕКТОРА НА НИПА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ В ИСКАНЕТО

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР ОТ АРБИТЪР

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX