БАЗА ДАННИ/DATA BASE


При използване на информацията от базата данни, разработена от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), потребителите се задължават да посочат коректно източника на информация.


When using the database information developed by the National Institute for Conciliation and Arbitration (NICA), users are required to indicate correctly the source of the information.

Данните за колективните трудови договори за предходните години са ревизирани съобразно постъпилата нова информация!
The data base on collective labour agreements have been revised for previous years according to the new information!


За оптимален изглед на таблиците и графиките препоръчваме използването на Internet Explorer със 100% увеличение. В случай, че се използва друг браузър, настройките за изглед на екрана следва да бъдат направени ръчно.
For optimal view of the tables and graphs in this section, we recommend using Internet Explorer with 100% zooming. If different browser is used, the settings for the screen view should be set manually.


Съдържа информация за субектите на колективните трудови договори (КТД), сключените и действащи КТД, постигнатите договорености между страните, както и КТД на отраслово/браншово равнище на договаряне, съгласно Кодекса на труда.
Разделите от лявото меню осигуряват достъп до информация за използваната методология, както и до информация по различни показатели, представена в таблици и графики.

Contains information on collective labour agreements (CLA) subjects, concluded CLA and CLA in force, terms and conditions reached, as well CLA at industry/branch level of bargaining, according to the Labour Code.
The sections on the left menu provide access to information on the methodology used, as well as information on various indicators presented in tables and graphs.


Съдържа информация за възникналите колективни трудови спорове (КТС) по години, предмета на спора и действията по уреждането му.
Contains information on arising collective labour disputes (CLD) by years, subject of dispute and actions for settlement.

© Национален институт за помирение и арбитраж