БАЗА ДАННИ/DATA BASE


При използване на информацията от базата данни, разработена от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), потребителите се задължават да посочат коректно източника на информация. Данните за колективните трудови договори за предходните години са ревизирани съобразно постъпилата нова информация!
За оптимален изглед на таблиците и графиките препоръчваме използването на Google Chrome със 100% увеличение. При използване на друг браузър, настройките за изглед на екрана следва да бъдат направени ръчно.


When using the database information developed by the National Institute for Conciliation and Arbitration (NICA), users are required to indicate correctly the source of the information. The data base on collective labour agreements have been revised for previous years according to the new information!

For optimal view of the tables and graphs in this section, we recommend using Google Chrome with 100% zooming. If different browser is used, the settings for the screen view should be set manually.


КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS
Съдържа информация за субектите на колективните трудови договори (КТД), сключените и действащи КТД, постигнатите договорености между страните, както и КТД на отраслово/браншово равнище на договаряне, съгласно Кодекса на труда.
Contains information on collective labour agreements (CLA) subjects, concluded CLA and CLA in force, terms and conditions reached, as well CLA at industry/branch level of bargaining, according to the Labour Code. The sections on the left menu provide access to information on the methodology used, as well as information on various indicators presented in tables and graphs.


методология
Methodology

СУБЕКТИ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
Collective Labour Agreement's Subjects

Актуализирани към/last updated 31/12/2020

СКЛЮЧЕНИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
CONCLUDED COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS

Актуализирани към/last updated 31/12/2022

ДЕЙСТВАЩИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS IN FORCE

ОСНОВНИ ДАННИ/General data
актуализирани към/last updated 31.12.2023

Постигнати договорености/Reached arrangements
актуализирани към/last updated 31.12.2022

КТД НА РАВНИЩЕ ОТРАСЪЛ/БРАНШ ПО ЧЛ.51Б КТ
CLA ON INDUSTRY/BRANCH LEVEL ACCORDING TO PARA 51Б Labour Code

актуализирани към/last updated 17/04/2024


КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
COLLECTIVE LABOUR DISPUTES
Съдържа информация за възникналите колективни трудови спорове (КТС) по години, предмета на спора и действията по уреждането му.
Contains information on arising collective labour disputes (CLD) by years, subject if dispute and actions for its settlement.
основни понятия
Main terms

ПОКАЗАТЕЛИ
Indicators
актуализирани към/last updated 31.12.2022

© Национален институт за помирение и арбитраж