Договорености, постигнати между страните по КТД/Arrangements reached between the parties under the CLA


Този раздел съдържа данни за постигнатите договорености между страните по действащите КТД на равнище „предприятие“. Информацията е резултат от обработка на специално разработен въпросник за пренос на данните, съдържащи се във всеки КТД, или анекс, който го променя, и съответства на основните раздели на КТД. Постигнатите договорености между страните по КТД са обособени в осем раздела. Към всяка от договорености има таблици с данни, представящи структурата на съответната договореност по икономически дейности (А21 номенклатура на НСИ), групи икономически дейности (А7 групировка на НИПА), основни икономически сектори (обществен/частен), големина на предприятията (голямо, средно, малко, микро) статистически райони и административни области. Таблиците включват данни както за броя на КТД, в които е постигната съответната договореност, така и за броя на наетите лица, за които тя се прилага. Там, където е подходящо, са представени и стойностите на постигнатите договорености, вкл. минимална, максимална и средна, изчислени от броя на КТД.
Договорени клаузи, присъстващи обичайно в текстовете на КТД на равнище "предприятие", които съдържат описание на страните по КТД, предмет и цели на КТД, действие на КТД във времето и по отношение на наетите лица, процедура по присъединяване на работници и служители към КТД, са обособени в раздел "Общи положения".
В раздел "Трудови възнаграждения" са представени данни за договореностите относно минималната работна заплата, определянето на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане, по аналогия с чл.66, ал.1, т.7 КТ относно съдържанието на индивидуалните трудови договори. В чл.107м от КТ е дефинирано, че размерът на индивидуалните трудови възнаграждения зависи от разпоредбите на трудовото законодателство, колективния трудов договор и вътрешните правила за работната заплата на предприятието. По-важните нормативни изисквания по отношение на трудовите възнаграждения се съдържат в Глава дванадесета от Кодекса на труда (чл.242–чл.272 КТ) и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Договореностите, свързани с трудовата заетост, са обособени в раздел "Заетост и преквалификация". В областта на заетостта с КТД се договарят въпроси, свързани със структурни промени, имащи отношение към наетите работници и служители, както и по въпроси, свързани с квалификацията и преквалификацията на персонала. Сред договореностите в КТД в раздела за трудовата заетост специфично място заемат договорените процедури за съкращение на персонала. Целта на тези договорености е избягване или ограничаване на съкращенията, както и смекчаване на последиците от тях. Извън уреденото в чл.130 КТ задължение за информиране и консултиране от страна на работодателя на работниците и служителите относно икономическото и финансово състояние на работодателя, с КТД са договорени и други условия, като: предоставяне на информация за финансовото състояние и заетостта; проучване на възможностите за пренасочване, преквалификация или обезщетение на съкратените работници и специалисти; изготвяне на програма за запазване на работните места; провеждане на преговори в органа за социално сътрудничество; определяне на критерии за подбор на персонала; сключване на споразумение по процедурата за съкращаване. Клаузи, свързани с преструктуриране на персонала, информиране и консултиране на синдикалните организации присъстват много често в КТД.
Въпросите, свързани с организацията на работното време, почивките и отпуските са уредени в Глава VІІ „Работно време и почивки“ на КТ и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Данните за постигнатите договорености между страните са обособени в раздел "Работно време". С колективен трудов договор може да се договорят специфични клаузи за работното време, съобразени със спецификата на конкретното предприятие. Чрез колективно договаряне социалните партньори уреждат по-благоприятни условия за работниците и служителите, като договарят условията за прилагането на разпоредбите, свързани с работното време. Нормалната продължителност на работното време е петдневна работна седмица и нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа е определена с чл.136 КТ. Страните по КТД обичайно постигат договорености относно продължителността на работното време в предприятието в Правилника за вътрешния трудов ред.
Въпросите, свързани с обезщетенията, са уредени в Глава 10 на КТ и са обособени в раздел "Обезщетения". С колективен трудов договор може да се договорят специфични клаузи относно размера на обезщетенията и срока за тяхното изплащане, като основно договореностите касаят обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение. Тези договорености имат количествен израз и в КТ са определени нормативно техните минимални размери. Данните относно обезщетенията са представени от гл. т. на договорените размери на обезщетенията над нормативно установения минимум.
В следващия раздел "Здраве и безопасност при работа. Осигуряване. Социална политика" предмет на разглеждане са постигнатите договорености в КТД относно защитата от професионалните рискове и превенцията на тези рискове, вкл. и по въпросите на осигурителните отношения, социално-битовото и културно обслужване и социалната политика, договорена с КТД. Чрез КТД страните договорят участие на синдикатите при изпълнението на дейности, нормативните основания за изпълнението на които се съдържат в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея; Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска от трудова злополука и др.
В последния раздел "Социален диалог" са представени данни относно договорените взаимоотношения между страните по КТД, като най-често  отношенията между работодателя и синдикалните организации се уреждат чрез включване на обособени раздели в КТД, в които тези отношения се договарят. Чл.2 КТ позволява и насърчава участниците в социалния диалог да осъществяват консултации и сътрудничество, да сключват КТД и споразумения чрез непосредствени преговори за регулиране на трудовите отношения, и да уреждат възникналите спорове по реда на ЗУКТС.


This section contains data on the arrangements reached between the parties under the CLA in force at the "undertaking" level. The information is the result of processing a special questionnaire for the transmission of the data contained in each CLA or an annex that changes it and corresponds to the main sections of the CLA.
To each of the arrangements there are data tables presenting the structure of the relevant economic activities (NSI Nomenclature A21), economic activities groups (A7 group by NICA), main economic sectors (public/private), undertaking's size (large, medium, small, micro), statistical regions and administrative districts. The tables include data on both the number of CLAs in which the relevant arrangement is reached and the number of employees to whom it applies. Where appropriate, the values of the agreements reached are also included, incl. minimum, maximum and average, calculated from the number of CLAs.
Agreed clauses, normally present in the "undertaking" level CLA texts that contain a description of the parties under the CLA, the subject matter and objectives of the CLA, the CLA terms over time and in relation to the employees, the procedure of joining employees to the CLA, are set out in the "General Provision" section.
The section of "Wages" provides data on the minimum wage arrangements, the determination of basic and additional fixed wages and the periodicity of their payment, by analogy with Art.  66, para 1, item 7 of the Labour Code among  the content of individual employment contracts. Under Art. 107m of the Labour Code specifies that the amount of individual labour remunerations depends on the provisions of the labour legislation, CLA and the internal rules for the wages of the enterprise. The more important statutory requirements regarding wages are contained in Chapter Twelve of the Labour Code (Art. 422 - Art. 272 ​​LC) and the Ordinance on salary structure and organization.
Employment arrangements are set out in the Employment and Retraining section. In the field of employment, with the CLA agreed issues related to structural changes, relevant to employees, as well as issues related to the qualification and retraining of staff. Among the arrangements in the CLA in the section on “Employment”, a specific place occupies the agreed procedures for redundancies.
The aim of these arrangements is to avoid or restrict the collective redundancies and to ease the consequences of them. Outside of the obligation under Art. 130 LC for information and consultation of the employer to the employees related to the economic and financial status of the employer, other conditions are also agreed with the CLA, such as: providing information on the financial situation and employment; study of the possibilities for redirection, retraining or compensation for redundant employees and specialists; setting up a job preservation program; conducting negotiations in the social cooperation body; setting selection criteria for staff; concluding an agreement on the redundancy procedure. Clauses relating to staff restructuring, information and consultation of trade unions are very common in the CLA.
The issues related to the organization of working hours, breaks and leave are regulated in Chapter VII "Working time and leaves" of the Labour Code and in the Ordinance on working time, rest periods and leaves. The details of the agreements reached between the parties are set out in the "Working time" section.
By collective agreement, specific working time clauses can be agreed, consistent with the specifics of the particular enterprise. Through collective bargaining, the social partners provide for more favorable conditions for employees by negotiating the conditions for the application of the provisions on working time. The normal working time is a five-day working week and a normal weekly working time up to 40 hours is defined by Art. 136 of the LC. The parties to the CLA normally achieve arrangements on the working time of the enterprise in the Internal Labour Regulations.
The issues relating to compensations are settled by Chapter 10 of the Labour Code and are set out in the Section "Compensations". Under a collective labour agreement, specific clauses can be agreed on the amount of compensations and the limits time for their payment, as the agreements mainly concern compensations for termination of the employment relationship. These arrangements have a quantitative expression and in their LC the minimum sizes are set normative. Compensations data are presented from the point of view the agreed amounts of compensation above the statutory minimum.
In the next section " Healthy and safe conditions of work. Insurance. Social policy ", the CLA agreements on protection against occupational risks and the prevention of these risks, and on the issues of social security, social and cultural services and social policy negotiated with the CLA.
Through the CLA the parties agreed the participation of the trade unions in the implementation of activities, the normative grounds for implementation of which are contained in Healthy and safe conditions of work Act, by the Ordinance for the determination of conditions and rules for providing free food and/or additives to it; the Ordinance on compulsory insurance of employees for occupational risks and others.
In the last section "Social Dialogue" data are presented on the contractual relations between the parties to the CLA, most often the relations between the employer and the trade unions are regulated by inclusion of separate sections in the CLAs in which these relations are negotiated.
Art. 2 of the LC allows and encourages the participants in the social dialogue to consult and cooperate, to conclude CLAs and agreements through direct negotiations on the regulation of labour relations and to settle the disputes acquired under the CLDSA.


Този раздел съдържа информация за постигнатите договорености между страните по КТД на равнище "предприятие" по години за периода 2017-2019 г., актуализирана към 18 юни 2020 г. Данните са обособени в осем части, съгласно основните раздели на колективните трудови договори. За някои от въпросите данните са представени и в подвъпроси, съобразно особеностите на постигнатите договорености. Най-общо въпросите са разделени на два типа. При първия тип се установява дали има постигната договореност между страните в КТД, както и броя и относителният дял на КТД и наетите лица, за които те са в сила, за трите години от изследвания период. При втория тип се представя и величината на постигнатата договореност в съответните мерни единици, която надвишава определения в нормативната уредба минимум, като информацията съдържа и свързани показатели - средно договорена стойност, най-често срещана стойност, минимално и максимално договорена с КТД стойност. При този тип въпроси като водещ показател на графиките е показан коефициентът на постигнатата договореност над минимално определената към съответния нормативен минимум. Информацията за постигнатите договорености е представена по икономически дейности, икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията, и по области и статистически райони.


This section contains information about the agreements reached between the parties under the CLA in force at the "undertaking" level by years for the period 2017-2019, updated as of June 18, 2020. The data are divided into eight parts, according to the main sections of collective labour agreements. For some of the questions the data are presented in sub-questions, according to the peculiarities of the reached agreements. In general, the questions are divided into two types. In the first type, it is established whether an agreement has been reached between the parties to the CLA, as well as the number and relative share of the CLA and the employees for whom they are in force, for the three years of the study period. The second type also presents the value of the agreement reached in the respective units of measurement, which exceeds the minimum defined in the legislation, and the information also contains related indicators - average agreed value, most common value (mode), minimum and maximum collectively agreed value. In this type of questions, the leading indicator of the graphs is the coefficient of the reached agreement above the minimum determined to the respective legislative minimum. The information about the agreements reached is presented by economic activities, economic sectors (public / private), by size of undertakings, and by districts and statistical regions.


СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENT

I. Общи положения/General provision
1. Синдикални организации, страна по КТД на равнище „предприятие“/Trade Unions organization, counterpart of CLA on undertaking level
2. Ред и условия за присъединяване към КТД/Terms and conditions for joining the CLA
3. Присъединителна вноска/Joining contribution
4. Срок за присъединяване/Deadline for joining
5. Удължаване срока на действие на КТД/Extend the term of the CLA
II. Трудови възнаграждения/Wages
6. Минимална работна заплата/Minimum wage
7. Договорен размер на минимална работна заплата/Collectively agreed amount of the minimum wage
8. Повишаване на минималната работна заплата/Agreed procedure for minimum wage increase
9. Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
10. Договорен по-висок праг на гаранцията (процент) при прилагане на чл.245, ал.1 КТ/Agreed higher guarantee threshold (percent) under Art. 245, para1 LC
11. Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му/Arrangements under Art. 245, para 1 LC concerning additional conditions applied
12. Договорено допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит/Agreed additional labour remuneration for length of service acquired and professional experience
13. Договорено допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор"/Agreed additional labour remuneration for "Ph.D" degree
14. Договорено допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор на науките"/Agreed additional labour remuneration for "Doctor of Sciences" degree
15. Договорено допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд през работни дни/Agreed additional labour remuneration for overtime work on working days
16. Договорено допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд през почивни дни/Agreed additional labour remuneration for overtime work on weekends
17. Договорено допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд през официални празници/Agreed additional labour remuneration for overtime work on official holidays
18. Договорено допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време/Agreed additional labour remuneration for work with summarized calculation of the working time
19. Договорено допълнително трудово възнаграждение за нощен труд/Agreed additional labour remuneration for night work
20. Договорено допълнително трудово възнаграждение за време на разположение/Agreed additional labour remuneration for the time spent on call
21. Допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/Agreed additional labour remuneration according to Art. 13 Ordinance on salary structure and organization
22. Договореност за зачитане на трудовия стаж/Arrangement for recognition of the length of service acquired with another employer
23. Приложени към КТД Вътрешни правила за работната заплата/Applied Internal Wage Rules to the CLA
III. Заетост и квалификация/Employment and qualification
24. Договорено предоставяне на становище от синдикалните организации при съкращения на персонала/Arrangement for submission of an opinion of the trade unions in case of staff cuts
25. Договорено осигуряване на преквалификация при съкращения на персонала/Provision of retraining during redundancies
26. Договорена процедура по приемане на нови работници при съкращения на персонала/Agreed procedure for hiring new workers during redundancies
27. Договорени критерии за подбор при съкращения на персонала/Redundancy selection criteria
28. Договореност за закрила при уволнения по чл. 333, ал. 4 от КТ/Arrangement for protection against dismissals under Art. 333, para. 4 of the Labour Code
29. Договореност за защита от уволнение при предстоящо пенсиониране/Agreement for protection of workers in pending retirement against redundancies
30. Договорен срок за уведомяване на синдикатите преди масови уволнения/Agreed time limits for notification the trade unions before collective redundancies
31. Договорени форми на обучение и професионална квалификация/Agreed forms of training and professional qualification
32. Договорен бюджет за обучение и професионална квалификация/Agreed budget for training and professional qualification
IV. Работно време/Working time
33. Договорености относно прилагане на непълно работно време/Agreements concerning condition for part-time working
34. Договорености относно прилагане на намалено работно време/Agreements on reduced working hours
35. Договорености относно удължено работно време/Agreements on extended working hours
36. Договорености относно сумирано работно време/Agreements on summarized calculation of working time
37. Договорености относно работа от разстояние/Agreements concerning remote work
V. Отпуски/Leaves
38. Договорен основен платен годишен отпуск/Agreed basic paid  annual leave
39. Договорен основен платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж в предприятието/Agreed regular annual paid leave depending on the length of service in the undertaking
40. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето/Agreed additional annual paid leave for work under specific conditions and risks for the life and health
41. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден/Agreed additional annual paid leave for work on open-ended working hours
42. Договорен допълнителен платен отпуск при встъпване в брак/Agreed additional paid leave to be married
43. Договорен допълнителен платен отпуск при кръводаряване/Agreed additional paid leave for blood donation
44. Договорен допълнителен платен отпуск при смърт в семейството/Agreed additional paid leave in the event of the death in family
45. Договорен платен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ/Agreed paid leave according to Art.159 LC for trade union activities
46. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за едно живо дете до 18г./Agreed additional annual paid leave with 1 surviving child under the age of 18
47. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за две живи деца до 18г./Agreed additional annual paid leave with 2 surviving children under the age of 18
48. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за три или повече живи деца до 18г./Agreed additional annual paid leave with 3 or more surviving children under the age of 18
49. Договорен платен отпуск за обучение по чл.169 и чл.170 КТ/Agreed paid leave according to Art.169 and 170 LC for studies
50. Договорен основен платен годишен отпуск по чл.319 КТ за трайно намалена работоспособност/Agreed basic paid annual leave according to Art.319 LC about permanently reduced working capacity
51. Договорен друг платен годишен отпуск/Other paid leave negotiated
VI. Обезщетения/Compensations
52. Договорени обезщетения при прекратяване на ТПО по чл.222, ал.1 КТ/Agreed compensations for terminations of the employment relationship according to Art. 222, para 1 LC
53. Договорени обезщетения при прекратяване на ТПО по чл.222, ал.2 КТ (при болест)/Agreed compensations for terminations of the employment relationship according to Art. 222, para 2 LC due to illness
54. Договорени обезщетения при прекратяване на ТПО по чл.222, ал.3 КТ (до 10 години трудов стаж)/Agreed compensations for terminations of the employment relationship according to Art. 222, para 3 LC (up to 10 years service)
55. Договорени обезщетения при прекратяване на ТПО по чл.222, ал.3 КТ (над 10 години трудов стаж)/Agreed compensations for terminations of the employment relationship according to Art. 222, para 3 LC (above 10 years service)
56. Договорени обезщетения при прекратяване на ТПО по инициатива на работодателя по чл.331 КТ/Agreed compensation upon termination of the employment relationship by initiative of the employer according to Art. 331 LC
57. Договорени обезщетения при бедствие по чл.218 КТ (размер на обезщетението в %)/Agreed compensation in case of disaster according to Art. 218 LC (amount of compensation in %)
58. Договорености по чл.218, ал.1 КТ относно минималната основа за изплащане на възнаграждения/Arrangements under Art. 218, para 1 LC concerning minimum base of remuneration
VII. Здраве и безопасност при работа. Осигуряване. социална политика/health and safety at work. social security and insurance. social policy.
59. Договорена безплатна храна за работа при специфични условия на труд/Agreed free food for working under specific conditions
60. Договорени тонизиращи напитки за работа при специфични условия на труд/Agreed toning drinks for working under specific conditions
61. Договорени застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“/Agreed insurance "Accident at work" or "Life"
62. Договорено допълнително пенсионно осигуряване/Agreed additional pension insurance
63. Договорено допълнително здравно осигуряване/Agreed additional health insurance
64. Договорено финансиране на СБКО на основание чл.292 от КТ/Agreed funding of the social and cultural services in the enterprise
65. Договорен процент от фонд Работна заплата като бюджет за фонд СБКО/Agreed percentage of the Wage Fund as a budget for the social and cultural services fund
66. Договорености по чл.294 КТ, т.т.1-2, 4-7/Agreements acc. to Art. 294 LC, items 1-2, 4-7
67. Договорености по чл.294 КТ, т.3 (осигуряване на транспорт до местоработата и обратно)/Agreements acc. to Art. 294 LC, item 3 (transportation from residences to the enterprise and back)
68. Договорености за работно и униформено облекло по чл.296 КТ/Agreements acc. to Art. 296 LC for working clothes and uniforms
69. Договорености за жилища и общежития по чл.297 КТ/Agreements acc. to Art. 297 LC for providing housing and workers' hostels
70. Договорености за семействата на работниците и служителите по чл.299 КТ/Agreements acc. to Art. 299 LC for providing care for the employees' families
71. Договорености относно пенсионирани работници и служители по чл.300 КТ/Agreements acc. to Art. 300 LC providing care for retired former employees

VIII. СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ/SOCIAL DIALOGUE. RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES. DISPUTE SETTLEMENT

72. Договореност за създаване на орган за социално сътрудничество/Agreement for establishing a social cooperation body
73. Договореност за правила, разписани функции и обхват на органа за социално сътрудничество/Agreement for rules, functions and scope of the social cooperation body
74. Предоставяне на помещения, оборудване, средства за синдикалните организации в предприятието - чл.46 КТ/Agreement for provision of premises, equipment, funds for the trade unions in the enterprise - Art. 46 LC
75. Договореност за периодични проверки и контрол на изпълнението на КТД/Agreement for periodic inspections and control of the implementation of the CLA
76. Договореност относно процедура за водене на преговори по сключване на КТД или анекси към тях/Agreements on procedure for starting negotiations for the conclusion of CLA or annexes thereto
77. Договорени процедури за уреждане на колективни трудови спорове между страните/Agreed procedures for settlement of a CLD
78. Договореност за спазване на социален мир/Agreement of clauses for respect of the social peace

© Национален институт за помирение и арбитраж