Действащи отраслови/браншови КТД, сключени по реда на чл.51б от Кодекса на труда/CLA on industry/branch level in force, concluded under para 51б of the Labour Code


Действащи отраслови колективни трудови договори/Industry level collective labour agreements in force

Отрасловите колективни трудови договори (чл.51б КТ) се сключват между представителни отраслови синдикални и работодателски организации в съответния отрасъл. Те могат да обхващат една или повече дейности от Националната класификация на икономическите дейности (КИД-2008), макар че самата класификация на НСИ не съдържа понятието "отрасъл".

Industry level collective labour agreements (Art. 51б of the Labour Code) are concluded between representative industry level trade union and employer organizations in the respective industry. They may cover one or more activities of the National Classification of Economic Activities (NACE.BG-2008), although NSI classification does not include the concept of "industry". CLA as a documents are available only in Bulgarian language.

Действащи БРАНШОВИ колективни трудови договори/BRANCH level collective labour agreements in force

Браншовите колективни трудови договори (чл.51б КТ) се сключват между представителни браншови синдикални и работодателски организации в съответния бранш. Те също могат да обхващат една или повече дейности от Националната класификация на икономическите дейности (КИД-2008), макар че самата класификация на НСИ не съдържа понятието "бранш". Приема се, че браншът обхваща по-малък брой икономически дейности, отколкото отрасъла.

Branch collective labour agreements (Art. 51б of the Labor Code) are concluded between representative branch level trade union and employers' organizations in the respective branch. They may also cover one or more activities of the National Classification of Economic Activities (NACE.BG-2008), although NSI classification does not include the term "branch". It is assumed that the branch covers fewer economic activities than the industry. CLA as a documents are available only in Bulgarian language.

© Национален институт за помирение и арбитраж