Предприети действия за уреждане на КТС/Actions taken for dispute settlement


Предприетите действия за уреждане на КТС могат да включват както изрично изброените в ЗУКТС, така и различни форми на искания за съдействие от други органи и институции, които да повлияят при разрешаването на спора.


The actions taken in order to settle a CLD might be these provided by CLDSA or other different forms of involvement of the institutions in order to influence on the dispute settlement.


Предприети действия/Actions taken Брой/Number
2019 2018 2017 2016 2015
Преговори (непосредствени и със съдействието на синдикати и работодатели)/Negotiations (direct or with TU and/or EO assistance) 5 5 2 16 13
Посредничество от НИПА/Mediation by NICA   1     1
Арбитраж от НИПА/Arbitration by NICA          
Символична стачка/Symbolic strike       1 5
Предупредителна стачка/Warning strike 1       5
Протест/Protest 5 6 7 11 3
Арбитраж от НИПА за минимални дейности/Arbitration by NICA of the minimum activities         1
Ефективна стачка/Effective strike     3 1 4
Съд/Court       1  
Друго/Other   9 11 18 13
Общо/Total 11 12 12 30 32

Предприети действия за постигане на исканията сумарно за 2015-2019 (брой)/Actions sumarized for 2015-2019 (number)


2019


2018


2017


2016


2015

© Национален институт за помирение и арбитраж