Проведени стачни/Strikes


ЗУКТС постановява, че когато по колективния трудов спор не се постигне споразумение, или работодателят не изпълни поети задължения към работниците и служителите, те могат да стачкуват, като временно преустановят изпълнението на трудовите си задължения. На таблиците и графиките в този раздел са показани данни по определени показатели, които дават информация за проведените стачни действия в периода 2015-2019 г. Следва да се отбележи, че относителните показатели за изгубени работни дни поради стачки и участвали работници на 1,000 наети лица, са част от техническите стандарти на МОТ за събиране на статистически данни за стачки. Те позволяват да се извършва сравнение за мащаба на проведените стачки по години, по икономически сектори, както и да се извършват международни сравнения.


Under the CLDSA, when the parties to a collective labour dispute failed to reach an agreement or the employer fails to fulfill obligations to the employees, they may strike by temporarily suspending their work. The tables and charts in this section show data on certain indicators that provide information on the strike actions carried out in the period 2015-2019. It should be noted that the relative indicators of lost working days due to strikes and participating workers per 1,000 employees are part of the ILO technical standards for collecting statistics on strikes. They allow a comparison to be made of the scale of the strikes by year, by economic sector, as well as international comparisons.

Основни данни за проведени стачни действия/General information on strike actions 2019 2018 2017 2016 2015
Стачки (брой)/Strikes (number)     3 1 4
Предприятия (брой)/Undertakings (number)     2 1 4
Наети в предприятията (брой)/Employed (number)     1 497 670 5 252
Участвали работници и служители (брой)/Employees involved (number)     121 130 206
Участвали работници и служители (%)/Employees involved (%)     8,1% 19,4% 3,9%
Продължителност (работни дни)/Duration (working days)     10 3 61
Изгубени работни дни/Working days lost     313 390 1 625
Брой участвали работници на 1,000 наети лица/Workers involved per 1,000 employees     0,052 0,057 0,091
Брой изгубени работни дни на 1,000 наети лица/Working days lost per 1,000 employees     0,136 0,171 0,721

Стачки (брой)/
Strikеs (number)


Продължителност на стачките (работни дни)/Duration (working days)


Предприятия със стачки  (брой)/Undertakings with strikes (number)


Изгубени работни дни (дни)/
Working days lost (days)


Участвали работници и служители в стачки (брой)/Employed involved in strikes (number)


Брой участвали работници  на 1,000 наети лица/Workers involved per 1,000 employees


Участвали работници и служители в стачки (% от наетите)/Employed involved in strikes (%)


Брой изгубени работни дни  на 1,000 наети лица/Working days lost per 1,000 employees


Причини за стачка/Reasons for strike action
Непостигане на споразумение/Failure to reach an agreement 4
Неизпълнение на споразумение/Non-compliance with an agreement 3
Отказ от преговори/Refusal to bargain 1

Причини за стачка/Reasons for strike action


Повече информация за проведените стачни действия в периода 2015-2019 г. по изследваните показатели - от менюто в дясно.

More information about strike actions for the period 2015-2019 on the used indicators - from the right menu.

© Национален институт за помирение и арбитраж